Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag göra med spilloljan?
Spillolja räknas som farligt avfall och om du hanterar spillolja yrkesmässigt handlar det om miljöfarlig verksamhet.
Läs mer om farligt avfall.
Läs mer om miljöfarlig verksamhet.

Jag vill starta ett kafé. Vad bör jag tänka på?

Du ska kontakta Miljö- och hälsoskydd för att registrera din livsmedelsverksamhet.

Mer information och ansökningsblankett

Ska du bygga om eller ändra verksamheten i lokalen kan du behöva bygglov eller behöva göra en bygganmälan.

Jag ska ställa upp en skylift i några timmar, behöver jag tillstånd?
Ja det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan. Läs mer om användning av offentlig mark.
Jag ska byta fönster och behöver sätta upp en byggställning?
Det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan. Läs mer om användning av offentlig mark.
Jag måste spärra av gatan för att gräva på trottoaren, gatan eller annan offentlig plats.
Det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan. Läs mer om användning av offentlig mark.
Jag är fastighetsägare och ska gräva på min tomt men jag behöver använda trottoaren.
Det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan. Läs mer om användning av offentlig mark.
Hur gör jag när jag ska ställa upp en container?
Det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan. Läs mer om användning av offentlig mark.
Vi ska riva en fastighet vad ska vi tänka på?

Du behöver ett rivningslov och tillstånd att använda offentlig mark. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan.
Läs mer om rivningslov.
Läs mer om användning av offentlig mark.
Läs mer om trafikanordningsplan.

Hur gör jag för att hyra en fast torgplats?

För att hyra en fast torgplats behöver du ansöka om en plats hos kommunen. Avtalet skrivs enligt torghandelsföreskrifterna. Du kan också behöva fler tillstånd, t ex för försäljning av livsmedel, vid avstängning av trottoar behövs en trafikanordningsplan.

Läs mer om hur du hyr en fast torgplats och vilka tillstånd du kan behöva.

Hur gör jag för att hyra en tillfällig torgplats (några dagar- en vecka)?

För tillfälliga torgplatser behöver du inte söka tillstånd hos polisen.

Mer information hittar du på webbsidan för Tillstånd och regler, Försäljning.

Jag vill ha en uteservering till min restaurang.

Det är Polisen som utfärdar tillstånd för uteservering. Umeå kommun är en remissinstans som yttrar sig utifrån framkomlighetsaspekt, brandsäkerhet och ur omgivningssynpunkt. Utgångspunkten är de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Umeå kommun.

Eftersom du ska hantera mat så ska du även ha en registrering av din livsmedelsverksamhet.

Ansöka om tillstånd för uteservering

Tillstånd för livsmedelshantering

Jag ska transportera lång, tung eller bred last.
Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, längd eller vikt ska du ansöka om ett transporttillstånd.
Läs mer om transporttillstånd.
Var kan jag ansöka om avsändarintyg till tung odelbar last?
Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna på grund av tung odelbar last behöver du ett avsändarintyg.
Läs mer om transporttillstånd och avsändarintyg.
Jag behöver ett intyg om färdväg för en transport.
Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, längd eller vikt ska du ansöka om ett transporttillstånd. Du kan också behöva ett intyg om färdväg.
Läs mer om transporttillstånd och intyg om färdväg
Jag planerar att genomföra ett evenemang i Umeå - hur gör jag?
Oavsett om arrangemanget är stort eller litet är det samma ansökningsförfarande. Beroende på hur arrangemanget ser ut kan du behöva flera olika tillstånd. Tillstånd enligt ordningslagen är den första, den ansöker du om hos polisen. Det är en god idé att först kontakta Umeå kommun innan du skickar din ansökan. Speciellt om det är första gången du arrangerar något.
Läs mer om hur du går tillväga med aktiviteter och evenmang
Vår förening vill sälja korv och läsk i anslutning till matcher, vad gäller?
Korvförsäljning, dvs hantering av livsmedel kräver tillstånd från Miljö- och hälsoskydd
Läs mer om försäljning av livsmedel.
Jag vill ställa en så kallad trottoarpratare utanför min affär, får jag det?
Om du vill ställa ut en trottoarpratare behöver du ansöka hos Polisen om Tillstånd enligt ordningslagen. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Inom centrumfyrkanten och utanför gallerior ges inga tillstånd för trottoarpratare.
Läs mer om Skyltar, affischer och trottoarpratare
Var kan jag sätta upp affischer för mitt evenemang eller min verksamhet?
Det finns 35 affischeringtavlor i kommunen. Där kan du sätta upp dina affischer gratis. Om det är en aktivitet kan du in den i kommunens kalender för aktiviteter också.
Läs mer om affischeringstavlor
Läs mer om kalender för aktiviteter
Ungefär vad kostar ett bygglov?

För handläggningen av bygglov eller anmälan tar Umeå kommun ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på flera olika faktorer som kan variera beroende på omständigheter för just din ansökan. Vid nybyggnad är det främst antalet kvadratmeter som styr priset för ditt bygglov. Är det många sakägare/grannar som ska höras gällande ditt bygglov gör även det att det blir dyrare. 

Exempel på avgifter
Nedan följer några exempel på avgifter för vanliga åtgärder, de ger en ungefärlig bild av vad ett bygglov kostar. I avgifterna ingår bygglovsgranskning, teknisk granskning och utstakning. Avgifterna är ungefärliga!

  • Nybyggnad restaurang/kontor/verkstad/butik på 350 m² bruttoarea: 45 000-54 000 kr
  • Nybyggnad restaurang/kontor/verkstad/butik på 150 m² bruttorare: 32 000-39 000 kr
  • Nybyggnad restaurang/kontor/verkstad/butik på 80 m² bruttorare: 19 000-25 600 kr
  • Tillbyggnad restaurang/kontor/verkstad/butik på 20 m² bruttoarea: 8 000-15 000 kr
  • Tillbyggnad restaurang/kontor/verkstad/butik på 50 m² bruttoarea: 14 000—20 000 kr

Kontakta bygglovsavdelningen för mer information om vad lovet för ditt projekt kommer att kosta.

Byta verksamhet i en byggnad
Att byta verksamhet i en byggnad är svårt att sätta en avgift på. Det går att göra först vid granskning av skisser eller ritningar där vi ser hur stora ingrepp som måste göras för att uppfylla de krav som ställs. Som riktlinje går det att använda ovan framtagna exempel men att byta verksamhet är billigare än att bygga nytt, hur mycket billigare är dock svårt att säga.

I de fall där du ska ansöka om bygglov för ändrad verksamhet/användning och vill få reda på en avgift kontakta då bygglovsavdelningen så tar de fram en ungefärlig avgift.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på webbsidorna om bygglov.

Hur lång tid tar det innan jag får besked om mitt bygglov?

Ett besked om bygglov ges inom 10 veckor från det att du som sökande har lämnat in fullständiga handlingar. Är inte ansökan från början fullständig kan det ur ditt tidsperspektiv ta längre än 10 veckor men tiden för handläggning från kommunen börjar räknas först när ansökan är fullständig. Läs mer om bygglov här.

Beslut och påbörjande av byggnadsarbetena
Beslut om bygglov kan tas av tjänsteperson om det följer alla bestämmelser. Om ansökan inte följer alla bestämmelser tas beslut i byggnadsnämnden om att antingen bevilja eller ge ett avslag som helt beroende på hur stor avvikelsen från bestämmelserna är.
 
Innan några arbeten påbörjas ska det förutom ett positivt beslut om bygglov även finnas ett startbesked som antingen fås med beslut om bygglovet eller i ett senare skede efter det att ett tekniskt samråd har hållits.
 
Hur lång tid kan det ta mellan bygglov och startbesked?
Om det krävs ett tekniskt samråd går det ut en kallelse till tekniskt samråd med bygglovsbeslutet med begäran om viss teknisk redovisning som exempelvis konstruktionsritningar, ventilationsritningar, geoteknisk undersökning/utredning, brandskyddsdokumentation med flera. Omfattningen av den tekniska redovisningen beror helt och hållet på hur avancerat byggprojekt det handlar om.  
 
Senast vid det tekniska samrådet ska denna redovisning lämnas in och uppfylls alla tekniska krav ges ett startbeskedet efter det att samrådet har hållits. 
 
Tidsåtgången mellan ett beslut om bygglov och ett tekniskt samråd samt ett startbesked beror på hur snabbt du som sökande kan presentera en godkänd teknisk redovisning. Ju bättre projekterat och utrett från början desto snabbare går processen efter bygglovet.

Kräver alla förändringar på min byggnad bygglov?

Mindre ändringar som inte påverkar utsidan av en byggnad kräver inte bygglov. Då ska man istället göra en anmälan. Här listar vi några av de vanligaste situationerna som kräver anmälan:

  • När du ska ändra bärande konstruktionsdelar, planlösning, ventilation eller vatten och avlopp
  • Installationer som hissar, lyftplattor, pelletspannor och eldstäder
  • Ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
  • När du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad utanför område med detaljplan

Kontakta bygglovs kundtjänst om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov eller om det räcker med en anmälan.

Läs mer om bygglov här.

Vi ska göra en tillbyggnad på vår verksamhets lokal, vilka tillstånd behöver vi?

Bygglov krävs för alla tillbyggnader och skärmtak samt att det även kan krävas andra tillstånd från andra myndigheter eller avdelningar på kommunen beroende på typ av verksamhet.

Läs mer om bygglov här.

Vi ska ändra verksamhet i våra lokaler, behövs bygglov då?

Det som räknas som väsentligt ändrad användning kräver bygglov. Det kan till exempel vara om du bygger om en lokal från handelslokal till kontorslokal. Mindre förändringar som till exempel ändrad ventilation eller ändring av vatten och avlopp kräver enbart en anmälan.

Läs mer om bygglov här.

Vi ska bygga om invändigt i våra lokaler, hur vet vi om vi behöver bygglov?

Om ni vill bygga om och göra förändringar av till exempel konstruktion, vatten och avlopp, ventilation, planlösning eller liknande kan ni behöva ansöka om bygglov. Läs mer på sidorna om bygglov.

Är det tillåtet att sätta upp en banderoll, skylt eller flagga på fasaden till min byggnad?

Det kräver att det först finns ett godkänt bygglov eller ett tidsbegränsat bygglov. Ansökan gör du på bygglovsavdelningen, Umeå kommun. Mer information hittar du på bygglovs sidor om skyltar.

Se även Umeå kommun, Gator och Parkers riktlinjer när det gäller skyltar för tydligare beskrivning av på vilken höjd som det är godkänt att placera en skylt eller markis med hänsyn till gatuunderhåll.

Jag har en affärsidé — hur ska jag gå vidare?
I Umeå finns en mängd aktörer inom nyföretagarområdet som kan medverka till att ge din idé eller företag en bra start.

Här finns mer information om de aktörer som finns.

Även hemsidan www.verksamt.se är en bra ingång för att få mer information om vad man måste tänka på när man startar ett företag.

Jag vill få rådgivning gällande företagsutveckling — finns det någon som kan hjälpa mig med det?
Som företagare i Umeå finns det flera olika sätt att få hjälp och rådgivning vid expansioner eller företagsutvecklingar.

Här hittar du kontaktuppgifter till dessa.

Var kan jag hitta en lokal för mitt företag?
Vår kostnadsfria service listar alla lediga lokaler i Umeåområdet.
Hur kan jag få kapital för att starta en ny verksamhet?
Här har vi listat ett antal organisationer som kan hjälpa till med företagsfinansiering.
Finns det bidrag att söka för att starta ett företag?

Umeå kommun har inga generella bidrag för dig som vill starta eller utveckla ett företag. Det finns dock vissa statliga bidrag för att starta företag som främst handlar om att stimulera marknaden. Dessa kan du läsa mer om på webbplatsen www.verksamt.se

Hur startar jag ett företag?
Här har vi samlat mer information om vad du bör tänka på när du startar företag.

Även hemsidan www.verksamt.se är en bra ingång för att få mer information om vad man måste tänka på när man startar ett företag.

Jag ska starta en billackering, vad gäller då?

När du vill öppna en billackering så räknas det som en miljöfarlig verksamhet och behöver då anmälas till Miljö- och hälsoskydd. Du kan även behöva bygglov samt ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen.
Mer information om miljöfarlig verksamhet.
Mer information om bygglov.

Jag vill starta en tandläkarmottagning. Vad behöver jag göra?

Ska du öppna en tandläkarmottagning ska du anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskydd dvs miljöfarlig verksamhet. Tänk på att det även kan behövas bygglov.

Se här för mer information om miljöfarlig verksamhet.
Se här för mer information om bygglov.

Vilka tillstånd behövs för att starta livsmedelsbutik?

Du ska kontakta Miljö- och hälsoskydd för att registrera din livsmedelsverksamhet, mer information om vad som gäller när du ska starta livsmedelsbutik hittar du här.  Ska du använda köldmedium hittar du mer information här.  Om du ska sätta upp en skylt, bygga om eller ändra verksamheten i lokalen kan du behöva bygglov eller göra en bygganmälan.

Hur söker jag serveringstillstånd?
Här hittar du information om vad som gäller när du vill servera alkohol både till slutna sällskap och till allmänheten som t.ex. på restaurang.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus