Startsida Umeå kommun

Arbetslöshet

Om du söker nya vägar till arbete eller studier, kan Umeå kommun erbjuda en rad olika insatser. Med stöd ansvarar du för din utveckling. Arbetsättet följer en metod som kartlägger din kompetens, dina intressen och förmågor. Du erbjuds praktik, arbetsträning/prövning på både ordinarie arbetsmarknaden samt egna avdelningar. Du erbjuds även matchning, introduktion, mål- och handlingsplan samt uppföljning.

Du kan få stöd med att öka din motivation, få bättre rutiner, testa din arbetsför­måga, prova nya arbetsuppgifter, referenser samt hitta vägar till arbete eller studier.

Umeå kommun har en enhet som handlägger och ansvarar för arbetsmarknads­program. Enheten svarar för rekrytering av arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna långtidsarbetslösa, utrikes födda samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder. De ansvarar även för kommunala sommarjobb för gymnasie­ungdomar och ferielediga högskolestuderande.

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och anvisas av handläggare hos våra samverkansparter. Allt arbete sker i nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Västerbotten, socialtjänsten och kommunal vuxen­utbildning. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel.

Arbetsförmedlingen har information om arbetsmarknadspolitiska program

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus