Startsida Umeå kommun

Lokalfunktionsprogram

Ett lokalfunktionsprogram är ett dokument som beskriver vad vi ser som ändamålsenliga lokaler och utemiljöer i Umeå kommun. Lokalfunktionsprogram finns framtaget för förskolan, grundskolan och socialtjänstens verksamheter.

Förskola

Delarna i funktionsprogrammet för förskolan

Funktionsprogram för förskolan (pdf)

Funktionsprogrammet
uppdelat i kapitel (pdf):

Innehåll

Förutsättningar

Entréer och hallar

Hygien och omvårdnad

Pedagogiska rum

Förskolans kök

Utemiljö

Personal

Referenser och bildkällor 

Illustrationer i form av ritningsexempel är valda för att visa på olika sätt att utforma och lösa funktioner. Dessa exempel är medvetet olika och visar för- och nackdelar med olika lösningar. Exemplen fungerar som diskussionsunderlag och visar på möjligheter, begränsningar och konsekvenser.

Grundskola och fritidshem

Delarna i funktionsprogrammet för grundskola och fritidshem:

Vård- och omsorg/Socialtjänst

Socialtjänstens verksamheter har tre olika funktionsprogram, beroende på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i lokalen: särskilt boende för äldre, särskild service för vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt särskild service för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.

Kontakt

Fastighet
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
fastighet@umea.se