Startsida Umeå kommun
Cyklist i stationstunneln

Allmänt

Den övergripande planeringen i detaljplaneskedet ger grundläggande förutsättningar för en trygg miljö. Även detaljprojekteringen har stor påverkan på hur platsen upplevs. I denna process är det viktigt att bevaka de nya områden som byggs, oavsett det handlar om bostadsområden eller allmän platsmark, så de blir trivsamma och upplevs som trygga.

Trygghet i det offentliga rummet är en viktig kvalitet som ska ägnas särskild uppmärksamhet till så att alla oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller läggning vill vistas och känner sig bekväma på platsen. Särskild hänsyn ska tas till trygghetsaspekter på platser man inte kan välja bort t.ex. busshållplatser eller vägar/platser man inte kan välja en annan väg genom/till/från. Trygghet handlar dels om belysning men också om att tillgodose aspekter som platsens tydlighet, läsbarhet, överblickbarhet, renhållning men kanske främst möjlighet till aktivitet, liv och rörelse under så stor del av dygnet som möjligt. 

Sidansvarig

Anna Flatholm
anna.flatholm@umea.se

Revidering: 2019-10-10

Sök i teknisk handbok