Startsida Umeå kommun

Elcentraler

Krav

På ytor där aktivitet i from av evenemang, marknader, uppträdande, tillfällig belysning kan förväntas förekomma regelbundet tex på torg/gågator/centrala parker ska elcentraler finnas. Placering och utformning ska vara anpassad till platsen, dess dagliga aktiviteter och drift. Elcentraler gör att tillfälliga elinstallationer/kabeldragning kan undvikas, ökar tillgängligheten och elsäkerheten samtidigt som det underlättar driftåtgärder.

Gatubelysningscentralens utlösningsvillkor för säkringar ska följa Svensk standard SS 43 40 00.

Kontrollera utlösningsvillkoren i program så att armaturen/stolpen längst bort från centralen verkligen löser ut vid fel i anläggningen.

Riktlinjer

Elcentralers placering ska vara diskret och anpassas så att den inte stör utformningen. De placeras med fördel i anslutning till andra fasta element som t.ex. mot husfasader, belysningsstolpar (dock inte träd) och gärna i anslutning till tomtgräns men utan att skymma sikten eller försvåra snöröjning.

Elcentralers färg kan intill planteringar och buskage i parkmiljö med fördel ändras för att bli mer diskret och anpassas till omgivande natur. Samråds med Gator och parkers belysningsingenjör samt grönkompetensansvarig.

 

Sidansvarig

Lars-Erik Jonsson
larserik.jonsson@umea.se

Revidering: 2019-10-11