Startsida Umeå kommun

Upphandling av hemtjänstinsatser

Kommunfullmäktige i Umeå kommun har beslutat att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten. Socialnämnden har i samarbete med Upphandlingsbyrån fastställt det förfrågningsunderlag som reglerar Umeå kommuns valfrihetssystem.

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Umeå kommun som har beviljats hemtjänst, enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som skall utföra hemtjänstinsatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande.

Omfattning

Uppdraget omfattar utförandet av biståndsbedömda hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning boende i ordinärt boende. Sjukvårdsinsatser kan förekomma efter delegation eller instruktion från Västerbottens läns landsting. Biståndsbedömda hemtjänstinsatser i ordinärt boende omfattar serviceuppgifter och personlig omvårdnad. Du som utförare ska kunna utföra insatserna mellan klockan 07.00 och 22.00 under årets alla dagar.

Etableringsområde, kapacitetstak, profilering och tilläggstjänster

Etablering är möjlig i hela Umeå kommun eller inom en eller flera geografiska delar av kommunen. De geografiska etableringsområdena är: Umeå centrum, Umeå Nord, Umeå Väst, Umeå Syd/Öst, Tavelsjö, Sävar, Holmön, Holmsund/Obbola och Hörnefors.

Det är möjligt för dig som utförare att ha en profilering och tydligt framhålla de olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan till exempel vara språk, kultur, demensvård, psykiatri med mera. Om du önskar kan ett kapacitetstak anges för hur många timmars biståndsbedömda insatser som du per månad kan åta dig samtidigt.

Avtalstid

Avtalet giltighetstid är från och med avtalets undertecknande och tills vidare. Avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid.

Adressering

Sänd ansökan märkt "Ansökan hemtjänst 12164" till:

Umeå kommun
Upphandlingsbyrån
901 84 Umeå

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Pia Wangbergh
Upphandlingsbyrån
Umeå kommun
090-16 15 65
pia.wangberg@umea.se 

Carina Edberg
Socialtjänsten
Umeå kommun
090-16 18 25
carina.edberg@umea.se

Mer information

Undersidor