Startsida Umeå kommun
bild på promenadstråk vid umeälvens strand

Klimat, miljö och hållbarhet

I Umeå kommun har vi länge arbetat för hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Det övergripandet målet är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet, med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare 2050. Visionen återspeglas i flera strategiska dokument, till exempel i översiktsplan, strategisk plan för 2016–2028 och jämställdhetsstrategi.

Hållbar utveckling handlar om att använda gemensamma resurser med­vetet. Det vi gör i dag ska inte få äventyra kommande generationers möjlig­heter att tillfredsställa sina behov. Det tre dimensionerna av hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk – är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område. Först när vi ser helheten kan vi tala om hållbar utveckling.

I Umeå arbetar vi på olika sätt för att klara social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Några områden är jämställdhet, folkhälsa, miljö, naturvård och tillgänglighet.

Agenda 2030 – kartläggning av arbete

Det lokala och globala arbetet för att nå FN:s 17 globala mål för klimat, miljö och hållbarhet kallas Agenda 2030. Under 2018 gjordes en kartläggning och nulägesbeskrivning av Agenda 2030 i Umeå. Den ger både överblick och konkreta exempel på hur vi samverkar för att nå målen.

Agenda 2030, framsida
Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26
070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Doris Grellmann
naturvårdsplanerare
090-16 16 69
doris.grellmann@umea.se

Mer information

Green Umeå

Green Umeå är ett samarbete mellan kommunen, lokala företag och organisationer för hållbar utveckling. Läs mer på www.greenumea.se.

Livsmiljöbarometer

Umeå kommuns hållbarhetsarbete utvärderas kontinuerligt och visas i livsmiljöbarometern.

Livsmiljöbokslut

I Livsmiljöbokslut 2013 (pdf) ges en nulägesbeskrivning över hur Umeå ligger till i förhållande till de nationella miljö- och folkhälsomålen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-04

Sidans kortadress: www.umea.se/hallbarutveckling