Startsida Umeå kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Socialtjänstlagen, som är lagen som reglerar äldreomsorgen, fick 2011 ett tillägg som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Umeå kommun har i linje med regeringens tillägg beslutat om värdighetsgarantier för hemtjänst, dagverksamhet, korttidsverksamhet och särskilda boenden. De beskriver vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.

Garantierna inskrivna i kvalitetsdeklarationerna

Garantierna är löften och handlar om något utöver dina rättigheter enligt gällande lag och föreskrifter. Värdighetsgarantierna är inskrivna i de olika verksamheternas kvalitetsdeklarationer.

Bakgrunden till tillägget är att regeringen anser att det behövs ett skifte i synen på äldre personer och åldrandet. Äldre personer ska så långt som det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus