Startsida Umeå kommun

Antal smittade brukare i socialtjänsten publiceras

För att öka öppenheten och underlätta för journalister att få tillgång till basfakta väljer nu socialtjänsten i Umeå kommun att regelbundet publicera antalet bekräftat smittade brukare.

– I andra kommuner som har börjat publicera antalet smittade har det gett ett minskat tryck på de chefer som nu är väldigt hårt belastade. Förhoppningsvis kommer vår publicering att ge en liknande effekt, säger Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör.

För socialtjänsten (det vill säga äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg) har de senaste månadernas omställning av verksamheterna inneburit en ökad belastning på både medarbetare och chefer. Dagliga rutiner har förändrats, en stor mängd beslut har fattats på kort tid, medarbetarna har utbildats i basala hygienrutiner och fått lära sig när och hur skyddsutrustning ska användas utifrån covid-19. Dessutom innebär den stora ovissheten kring virusets spridning och konsekvenser en ökad inre stress för både brukare, medarbetare och chefer.

Publicering måndag och torsdag

Statistiken kommer att uppdateras måndagar och torsdagar med start 28 maj. Om läget förändras och antalet smittade ökar kommer publiceringsfrekvensen att ökas. Utöver sidan med statistik över antalet smittade har även en sida som tydliggör vilka personer som ska kontaktas vid frågor från media publicerats. Allt för att underlätta både för verksamheten och för media.

Kontakt

Nils Enwald
stabschef, socialtjänsten
ledningskoordinator, äldreomsorg
Umeå kommun
070-330 47 63
nils.enwald@umea.se