Startsida Umeå kommun

Ersättningsnivåerna inom hemtjänsten förändras inte

När en person över 65 år behöver stöd för att klara sin vardag görs en utredning av äldreomsorgens biståndsbedömare. Bedömningen är individuell och utgår ifrån personens behov och förmågor. Hur insatsen utformas skiljer sig därför från person till person.

I augusti 2019 informerades hemtjänstutförare i Umeå kommun om att ersättningsnivåerna för tid för städning, tvätt samt mattillredning skulle justeras. Förslaget var att dessa insatser skulle följa en prislista och inte ingå i beslutet om personlig omvårdnad. Förslaget drogs sedan tillbaka innan det trädde i kraft och äldreomsorgsförvaltningen har nu arbetat fram en ny hållning i frågan.

Beslut om insatser fattas utifrån den äldres behov

Ersättningsnivåerna justeras inte, följande gäller:

  • Biståndshandläggarna arbetar på delegation av äldrenämnden med att fatta beslut om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen.
  • Det görs alltid en individuell bedömning av personens behov och förmågor och utifrån detta utformas och tidsätts insatser för att behoven ska mötas och en skälig levnadsnivå ska uppnås.
  • Några generella förändringar av ersättningsnivåer kommer inte att ske.
Kontakt

Susanna Stenlund
verksamhetschef
myndighetsutövning
äldreomsorg
Umeå kommun
090-16 49 91
susanna.stenlund.soc@umea.se

Mer information