Startsida Umeå kommun

Justering av avgifter inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen

Varje år justeras avgifterna utifrån aktuellt prisbasbelopp. I år föreslås även höjningar för att anpassa Umeå kommuns avgifter till övriga jämförbara kommuners avgiftsnivåer. Beslut tas av kommunfullmäktige innan årsskiftet.

Frågor och svar om justeringen:

Varför föreslås en höjning av avgifterna?

För att kunna möta det ökande behovet av vård och omsorg utan att göra ett ekonomiskt underskott eller säga upp personal behöver intäkterna ökas. Det är anledningen till att man nu gjort en översyn över hur Umeå kommuns avgifter för vård och omsorg ligger i förhållande till andra jämförbara kommuner. Översynen visar att Umeå kommuns avgifter generellt ligger på en lägre nivå. Därför föreslås nu höjningar av vissa avgifter.

Vilka intäkter rör det sig om för kommunen?

Den enskildes avgift bygger på dennes avgiftsutrymme vilket innebär svårigheter att beräkna intäkterna av avgiftshöjningen. En uppskattning är att avgiftshöjningen totalt ger en ökad intäkt motsvarande 3 miljoner kronor per år för äldrenämnden och 1,9 miljoner kronor per år för individ- och familjenämnden.

När förändras avgifterna?

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden bereder förslag på nya avgifter inför beslut i kommunfullmäktige. De avgifter som kommunfullmäktige tar beslut om gäller från och med 1 januari.

Vilka insatser berörs?

Varje år justeras samtliga avgifter utifrån förändringar i index och basbelopp. I år föreslås även beslut om att avgiftsbelägga ledsagning, telefonservice och ta ut en avgift för distributionen av mat till personer som får mat levererad till sitt hem. Avgifter för mat samt hemsjukvård justeras också. Därutöver höjs de avgifter där Umeå kommun haft en lägre avgift än andra jämförbara kommuner.

När det gäller hemtjänst går man från fyra till tre kostnadsnivåer. Antalet timmar i respektive nivå justeras och städinsatser samt ledsagning inkluderas i tidsåtgången.

Avgifter inom LSS samt individ-och familjeomsorg omfattas inte.

När får berörda information om de nya avgifterna?

Detaljerad information om specifika avgifter meddelas berörda brevledes då beslut är taget i kommunfullmäktige. Avgifterna publiceras då även på umea.se/omsorg.

Hur stor höjning får varje person?

Det går inte att säga generellt hur stor kostnadsökningen blir. Det beror på att alla insatser beviljas utifrån personens individuella behov och därmed kan tiden att utföra insatsen och omfattningen av stödet skilja sig åt mellan olika personer. Det maximala beloppet att betala, oavsett betalningsförmåga, är dock 2 089kr/månad vilket är den nationella maxtaxan.

Vilken hänsyn tas till personens betalningsförmåga?

Hur stor en persons avgift blir beror på hur mycket hjälp personen behöver och personens betalningsförmåga.

Med betalningsförmåga menas att avgiften beräknas med hänsyn till att man ska ha pengar kvar för att täcka normala levnadskostnader (förbehållsbelopp) samt för att kunna betala hyra.

Inkomst - förbehållsbelopp och hyra=avgiftsutrymme.

Kommunens avgiftsuttag får inte överstiga den enskildes avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet är lågt reduceras avgiften för att säkerställa personens levnadskostnader. I vissa fall är avgiftsutrymmet så lågt att avgiften blir noll kronor. Så är det idag och så kommer det även fortsättningsvis att vara.

Kontakt

Vid specifika frågor om dina avgifter kontakta:

avgiftshandläggare 
090-16 10 00 
(säkrast 10.00–11.30)

Vid generella frågor om justeringen kontakta:

Nils Enwald
chef, socialtjänstens kansli
070-330 47 63
nils.enwald@umea.se