Startsida Umeå kommun

Så hanterar socialtjänsten coronapandemin

Socialtjänsten (äldreomsorgsförvaltningen och stöd- och omsorgsförvaltningen) arbetar intensivt med förberedelser utifrån Region Västerbottens prognos att fler personer kommer att smittats med covid-19, både brukare och personal.

– Vi följer läget och bedömer att vi är väl rustade med rutiner och riktlinjer för att upptäcka och hantera om smittan kommer, säger Monica Wahlström, socialdirektör i Umeå kommun.

Vi har gjort övergripande risk- och konsekvensanalyser för respektive förvaltning för att identifiera de stora riskerna för både vår personal och den enskilde i den rådande pandemin. Tillsammans med skyddsombud har sedan handlingsplaner tagits fram. Stort fokus ligger på att säkra tillgång på personal och omfördela resurser där det behövs. Umeå kommun har också ett nära samarbete med Region Västerbotten för att säkra att den enskilde får de insatser hen behöver och för bedömning av brukare med symtom.

Basala hygienrutiner grunden för att hindra smittspridning

Det viktigaste för att förhindra smittspridning är god handhygien. Rutinen som vi arbetar utifrån är Vårdhygiens rutin "Basala hygienrutiner". Kortfattat innebär de att händerna ska desinfekteras direkt före och efter kontakt med brukare med hjälp av tvål och vatten med handsprit. Personal ska bära kortärmad tröja, plasthandskar och skyddsförkläde i vårdnära arbete som till exempel hjälp med personlig hygien. All personal är skyldiga att följa basala hygienrutiner för att undvika smittspridning och att följa de direktiv som kommunen gått ut med. Chef ansvarar för att personal, både vikarier och ordinarie, har fått all information. Chef ska också säkerställa att rutiner och direktiv följs och vidta åtgärder om det inte följs.

Så här gör vi när smitta upptäckts

Om brukaren har feber, hosta, kraftig snuva eller halsont kontaktas alltid sjuksköterska för bedömning. Regionen avgör om provtagning ska ske, det råder inte kommunen över. Om sjuksköterska bedömer att det finns risk för covid-19 smitta ska brukaren informeras om vikten av att hålla sig hemma för att inte riskera att smitta andra. Personalen använder skyddsutrustning vid behov och har tät kontakt med sjuksköterska.

Vid bekräftad smitta ska berörda på arbetsplatsen informeras. Beroende på den smittade brukarens förmåga att ta in information informeras kontaktperson/anhörig till den smittade. Behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens för uppgiften, ansvarar för att smittspårningen utförs. Arbetsgivaren ska inte på egen hand genomföra någon smittspårning.

Tillgång till skyddsutrustning

Det är brist på skyddsutrustning runt om i hela världen just nu. Därför arbetar kommun och region gemensamt tillsammans med länsstyrelsen för att så långt som möjligt säkra att det finns skyddsutrustning som täcker behoven i Västerbotten. Umeå kommun följer Vårdhygiens rekommendationer om vilken skyddsutrustning som behövs när.

– I nuläget har personalen tillgång till den skyddsutrustning de behöver, men läget kan snabbt förändras så vi arbetar aktivt med att i den mån det är möjligt bygga upp ett lager, säger Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör i Umeå kommun.

Vid symtom eller bekräftad smitta får personalen skyddsutrustning via kommunens sjuksköterska eller närmsta chef. Information om hur den används finns tillgänglig för alla medarbetare. Vid symtom eller bekräftad smitta används plasthandskar, plastförkläde/skyddsrock och stänkskydd (visir och vätskeresistent munskydd av typ IIR). Andningsskydd prioriteras till procedurer som innebär risk för smittsam aerosolbildning, till exempel vid respiratorvård och är därmed inget som vanligtvis ska användas i vårdsituationer inom kommunal vård och omsorg.

Kontakt

Monica Wahlström
socialdirektör, vikarierande
stöd- och omsorgsförvaltningen
070-592 71 94 monica.wahlstrom@umea.se

Pernilla Henriksson
äldreomsorgsdirektör
äldreomsorgsförvaltningen
070-366 06 69 pernilla.henriksson@umea.se

Ann-Gerd Töyrä
medicinskt ansvarig sjuksköterska
070-669 20 84
anngerd.toyra@umea.se