Startsida Umeå kommun

Bekräfta föräldraskap/faderskap

Enligt lag har alla barn rätt att veta vilka de biologiska föräldrarna är. Barnets far eller den andra föräldern måste bekräfta faderskapet/föräldraskapet skriftligt om föräldrarna inte är gifta med varandra och inte planerar att gifta sig före barnets födelse. I samkönade relationer måste alltid föräldraskapet bekräftas.

Faderskapet eller föräldraskapet fastställs genom att barnets far/förälder undertecknar en bekräftelse hos socialtjänsten. Bekräftelsen ska även undertecknas av modern och godkännas av individ- och familjenämnden. Detta kan göras innan barnet är fött.

Lämna bekräftelse

På grund av rådande läge kring spridning av coronavirus har kommunen fattat nya direktiv för bekräftelse av faderskap/föräldraskap. Föräldrar som är sammanboende och väntar/fått barn kan ta kontakt med handläggare som då färdigställer blanketterna och därefter skickar hem dessa för underskrift.

Om du/ni väntar barn kan vi registrera barnet som tidigast när ni befinner er i graviditetsvecka 23, och senast 3 veckor innan beräknad födelse. Därefter är ni välkomna att höra av er när barnet är fött.

Kontakta kommunen enligt nedan

Datum för mammans födelsedag

Handläggare

Telefonnummer

Mejl

dag 1–15

Jeanette Westerberg

090-16 35 18

jeannette.westerberg@umea.se

dag 16–22

AnnCatrin Granberg

090-16 36 17

ann-catrin.granberg@umea.se

dag 23–31

Carola Knutsdotter

090-16 18 57

carola.knutsdotter@umea.se


Samkönad relation

Om ni lever i en samkönad relation kontaktar ni familjerätten. Ni når Familjerätten via Umeå kommuns växel 090-16 10 00, telefontid klockan 8.30–09.15 varje vardag utom onsdagar.

Utvidgad faderskapsutredning

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det finns tveksamheter kring faderskapet (gäller även gifta föräldrar) gör familjerätten en utvidgad faderskapsutredning. Familjerätten kallar då modern och den hon namngett som den andra föräldern till utredning och fastställande av faderskap/föräldraskap.

Anmälan om vårdnad

I samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs kan föräldrar göra anmälan till Skatteverket om gemensam vårdnad.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Kontakta oss

Vill du veta mer kan du kontakta socialtjänsten.

Du kan även kontakta social­tjänstens familjerättsenhet som har telefontid 08.30 – 09.15 varje vardag utom onsdag. Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Råd­givningen är kostnadsfri. Du når Familjerätten via Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Behöver du råd och stöd i ditt föräldraskap? Kontakta mottag­ningsenheten, 090-16 10 02

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus