Startsida Umeå kommun

Familjebehandling 13–18 år

Familjebehandling är en öppenvårdsverksamhet barn och ungdomar 13–18 år och deras föräldrar.

Vi arbetar för att sammanhållningen, omsorgen och tilliten i familjen stärks. 

Familjebehandlingen träffar familjer som behöver hjälp med skolsvårigheter, relationssvårigheter eller utagerande beteende som t.ex. begynnande alkohol eller droganvändande, aggressivitet, begår brott och där man misstänker risk för fortsatt kriminalitet. 

För att få stöd och hjälp av oss krävs ett uppdrag från en utredande socialsekreterare i Umeå kommuns socialtjänst.

FFT, Funktionell familjeterapi

FFT är en i forskning väl förankrad familjebehandling när barn eller ungdom uppvisar relationsförsvårande beteenden, t ex bråk och konflikter, skolk, missbruk. Målsättningen med behandlingen är att få till en förändring genom att förbättra relationer och kommunikation i familjen. Behandlingen erbjuds till ungdomar i åldern 13 till och med 18 år och deras familjer.

Hur går det till?

I FFT arbetar en terapeut med hela familjen. Vi träffas under 3–6 månader och arbetar kring din familjs situation, antingen i hemmet eller i familjebehandlingens lokaler. Alla i familjen får beskriva det som de vill ha hjälp med. Vi jobbar för att göra hela familjen delaktiga i lösningen av det som ni upplever som bekymmer.

IHF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling

IHF är en behandlingsmetod för familjer med ungdomar i åldern 13-18 år, där familjen hamnat i negativa och destuktiva mönster med relationsförsvårande beteende.

Vi arbetar kring familjens situation för att öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. Alla i familjen kan göras delaktiga i arbetet vilket innebär att även syskon kan ingå i det direkta arbetet och vara en viktig del av lösningen av det som upplevs som bekymmer.

Vi arbetar i team bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare. Samordnaren ansvarar för att leda och organisera behandlingsarbetet. Familjebehandlaren stöttar föräldrarna med föräldrastrategier och familjesamtal för att stärka relationerna inom familjen. Ungdomsbehandlaren stöttar och hjälper ungdomen att hitta fungerande strategier i vardagen och förbättra kommunikationen i familjen.

Kontakt

Ansökan om familjebehandling 13–18 år görs via
mottagningsenheten.

Linda Hörnsten
enhetschef
familjebehandling
090-16 65 30
linda.hornsten@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus