Startsida Umeå kommun

Samverkan för tidigt stöd till unga med risk för psykisk ohälsa - Hälsa, lärande och trygghet (HLT)

Barn i åldrarna 0–16 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT (hälsa, lärande och trygghet) för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper, HLT-team, med representanter från förskola/för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst och familjecentral/hälsocentral.

HLT-teamet träffas för att föreslå vilka professioner och verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om en gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen. För att verksamheterna ska kunna samverka, efterfrågas samtycke från vårdnadshavare.

Psykisk ohälsa är en kraftigt växande samhällsutmaning, och det finns ett tydligt behov av att skapa hållbara strukturer och modeller för ett samlat, tidigt stöd till barn och deras familjer. HLT syftar till att säkra tidig upptäckt, hög tillgänglighet, och samordning. Denna strukturerade HLT modell har sedan 2012 implementerats i Västerbottens län i ett flertal kommuner.

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling. Men om måendet hindrar barnet från att göra det hen brukar, behöver det finnas snabb tillgång till stöd och hjälp. Barnets skolgång, sociala situation, fysisk och psykisk hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT-teamet behövs.

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är

  • anpassade insatser till barnet
  • föräldrastöd
  • familjesamtal
  • föräldra- och barngrupper
  • kartläggning
  • gemensamma uppföljningar
  • utvärderingar av insatserna.

Om HLT på andra språk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
HLT-broschyr Arabiska.pdf 359.9 kB 2019-11-25 17.03
HLT-broschyr Dari.pdf 494.8 kB 2019-11-25 17.03
HLT- broschyr Engelska.pdf 306.2 kB 2019-11-25 17.03
HLT-broschyr Persiska.pdf 484.2 kB 2019-11-25 17.03
HLT-broschyr Somali.pdf 420.9 kB 2019-11-25 17.03
HLT-broschyr Sorani.pdf 479.4 kB 2019-11-25 17.03
HLT- broschyr Svenska.pdf 419.3 kB 2019-11-25 17.03
Illustration på tre barn i en gunga
Kontakt

Vill du veta mer om HLT, ta kontakt med din:

Förskola: Förskollärare eller barnskötare

Skola: Lärare/mentor eller rektor

Elevhälsa: Skolsköterska,
skolkurator, speciallärare eller
pedagog

Socialtjänsten: 090-16 10 00 (kommunens växel)

Familjecentral: Region Västerbotten eller kommunens växel

Hälsocentral: 090-785 00 00 (regionens växel)

Processledare HLT

David Lindholm
stöd och omsorg
Umeå kommun
090-16 30 84
070-615 30 84, david.lindholm.2@umea.se

Anna-Carin Forsgren processledare
Region Västerbotten
072–240 32 61
annakarin.eriksson.forsgren@
regionvasterbotten.se

Gunnar Olofsson
ordförande styrgrupp HLT
för- och grundskola
Umeå kommun
090-16 17 61
070-327 84 74
gunnar.olofsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus