Startsida Umeå kommun

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är ense om vårdnad, boende och/eller umgänge kan upprätta ett skriftligt avtal som kan godkännas av individ- och familjenämnden.

Innan ett avtal kan godkännas gör familjerätten en utredning för att kunna bedöma att avtalet är till barnets bästa. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade. Det avtal som nämnden har godkänt har samma rättsverkan som en lagakraftvunnen dom.

Om en förälder bryter avtalet kan den andre föräldern ansöka om verkställighet i domstol, vilket kan medföra vite.

Kontakta oss

Vill du veta mer kan du kontakta socialtjänsten.

Du kan även kontakta social­tjänstens familjerättsenhet som har telefontid 08.30 – 09.15 varje vardag utom onsdag. Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Råd­givningen är kostnadsfri. Du når Familjerätten via Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Behöver du råd och stöd i ditt föräldraskap? Kontakta mottag­ningsenheten, 090-16 10 02

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus