Startsida Umeå kommun

Folkhälsomål

Umeå kommun prioriterar åtta av Sveriges elva nationella folkhälsomål samt det regionala målet om psykisk hälsa.

Delaktighet och inflytande

I Umeå ska alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och social bakgrund, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden.

Ekonomisk och social trygghet

I Umeå ska det vara tryggt och säkert att bo och leva. Alla ska ha förutsättningar att leva ett självständigt liv med jämlika levnadsvillkor, utbildning, tillgång till meningsfullt arbete och sysselsättning samt en rimlig privatekonomi. Barnfattigdomen ska minska.

Trygga och goda uppväxtvillkor

I Umeå ska levnadsvillkoren för barn och unga vara trygga och goda. Goda sociala villkor skapas för barn och ett gott stöd ges till båda föräldrarna under barnets hela uppväxt. Utanförskapet och den ekonomiska utsattheten ska minska.

Miljöer och produkter

I Umeå ska den fysiska omgivningen – luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön, boende, skola, fritid, transporter, produktion och konsumtion av varor, ge förutsättningar för god folkhälsa.

Sexualitet och reproduktion hälsa

I Umeå ska möjligheten till trygg och säker sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld vara grundläggande. Vi ska värna om områden som sex- och samlevnadsundervidning, familjeplanering och mödrahälsovård.

Ökad fysisk aktivitet

I Umeå kommun ska det finnas goda förutsättningar för friluftsliv och fysisk aktivitet för hela befolkningen i livets alla skeenden.

Goda matvanor och säkra livsmedel

I Umeå kommun ska medborgarna ha tillgång till säkra livsmedel och ha goda matvanor.

Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

I Umeå ska barn och ungdomar upp till 18 år ha en alkohol- och tobaksfri uppväxt. Berusningsdrickande och riskkonsumtion bland vuxna ska minska för att motverka missbruk och alkoholskador.

Psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan tenderar att öka och det krävs både förebyggande och behandlande insatser för att vi alla ska uppleva vår tillvaro som meningsfull och hanterbar. Det förebyggande arbetet bör speciellt inriktas på barn och ungas uppväxtmiljöer. Det ska finnas förutsättningar för att känna sig glad och trygg, att uppleva tillit och en meningsfull tillvaro samt att ha en känsla av att vara en del av samhället där man har möjlighet att påverka sin situation i positiv riktning.

Följ arbetet

Umeå kommuns hållbarhetsarbete utvärderas kontinuerligt och visas i livsmiljöbarometern.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.