Startsida Umeå kommun

Funktionshinderfrågor, delaktighet

Föreningar som arbetar med funktionshinderfrågor

I Umeå finns ett antal olika föreningar för funktionshindrade. Föreningarna ger stöd och hjälp till sina medlemmar, anordnar olika aktiviteter och sprider information till allmänheten, andra organisationer och myndigheter. Ett viktigt arbete för föreningarna är att bevaka intressen  och arbeta för förbättringar när det gäller personligt stöd och samhällsplanering i stort.

Sök föreningar

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är myndigheten som bevakar frågor som rör rättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättning.
För mer information, kontakta DO på telefon 08-120 20 700.

www.do.se

Nationell handikapplan

Från patient till medborgare — en nationell handlingsplan för handikappolitiken är en handlingsplan som antagits av riksdagen och som syftar till att ge personer med funktionsnedsättning rätt till full delaktighet, gott bemötande och möjlighet att själv bestämma över sitt liv. Handlingsplanen går att beställa i sin helhet hos Riksdagen

Riksdagens tryckeriexpedition http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2000/03/prop.-1999200079/

Handikappolitiskt program i Umeå

Umeå kommun har en handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet i kommunen.

Läs mer om handlingsplanen och tillgänglighet i Umeå kommun.

Umeå kommuns funktionshinderråd, UFR

UFR är ett formellt samverkansforum där rådets medlemmar är företrädare för olika funktionshinderorganisationer samt politiker från kommunala nämnder. Ett viktigt syfte med UFR är att ge personer med funktionsnedsättning ökad delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Läs mer om Umeå kommuns funktionshinderråd

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus