Startsida Umeå kommun

Boende enligt LSS

Enlig lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan bostad med särskild service eller särskild bostad beviljas.

Anpassad bostad

Med särskild anpassad bostad för vuxna med en funktionsnedsättning menas en anpassad lägenhet som anvisas av kommunen. Inget stöd såsom personlig omvårdnad eller praktisk hjälp ingår i bostaden.

Bostad med särskild service

Boende med särskild service för vuxna med en funktionsnedsättning kan se olika ut. De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad. Förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i boendet.

Särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Några av de boendeformer som kommunen erbjuder för personer med psykisk funktionsnedsättning:

Stöd hemma för personer med psykisk ohälsa

Stöd kan beviljas till personer med psykiskt funktionshinder och/eller neuropsykiatriska funktionshinder som är 18 år eller äldre, och som behöver stöd i sin vardag. Stödet ska bygga på en gemensam planering där den enskilde har möjlighet att utse sitt nätverk själv, och med täta uppföljningar. För att få hjälp i hemmet beviljas man insatser via SoL, Socialtjänstlagen.

Särskilt boende för personer med psykiskt funktionshinder

Bostäder som är anpassade för vuxna personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.

Kvinnoboendet Hera

Riktar sig till kvinnor som är 20 år eller äldre som har missbruksproblem, lider av psykisk ohälsa, är eller har varit utsatt för hot, våld eller sexuell traumatisering.

För barn och unga

Barn och ungdomar som genom sin omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus