Startsida Umeå kommun

Sjuklön, personlig assistans

I högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nummer 3963-10) fastslås att schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av försäkringskassan inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Det innebär att den faktiska merkostnaden som assistansanordnaren ska ersättas med från kommunen utgörs av kostnaden motsvarande sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts, detta enligt högsta förvaltningsdomstolens dom, (mål nummer 6356-14).

Det ekonomiska stödet måste den enskilde själv, eller någon av denne utsedd person genom fullmakt, ansöka om i samband med att ordinarie personlig assistent är sjuk.

Ansökan hanteras i sedvanlig ordning av kommunens LSS handläggare som därför alltid fattar ett beslut om det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 LSS.

Uppgifter som LSS-handläggare behöver för utredning:

Ansökan som ska innehålla person- och kontaktuppgifter:

 • den assistansberättigades (brukarens) namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • uppgift om till vilket konto ersättningen ska utbetalas
 • underskrift av den enskilde eller i förekommande fall av ombudet
 • fullmakt från den enskilde där det framgår vem som i dennes ställe har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen
 • kontaktuppgifter på eventuellt ombud
 • den assistansberättigades (eller dess företrädares) intyg att assistans har utförts, till exempel genom underskrift av tidrapporterna
 • kopia av läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden dagen, sida två av läkarintyget där assistentens namn, personnummer samt period för sjukskrivning framgår är fullt tillräckligt.

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit:

 • uppgift om den personliga assistent som har varit sjuk, namn och personnummer, detta ska framgå av lönespecifikationen och den undertecknade kopian av sjukfrånvaroanmälan
 • kopia av tidrapport som visar när den ordinarie personliga assistenten har varit sjuk, undertecknad av den ordinarie personliga assistenten
 • kopia av vikariens tidrapport, underskriven av vikarien.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek:

 • uppgift om vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av
 • uppgift om storlek på den sjuke ordinarie personlige assistentens lön (timlön eller månadslön). Detta styrks genom lönespecifikation .
 • uppgift om storlek på sjuklön i kronor, styrks med lönespecifikation
 • uppgift om storlek på semesterersättning i procent
 • uppgift om storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent
 • uppgift om storlek på kollektivavtalad pension i procent
 • uppgift om avtalsförsäkring i procent.

Blanketter

Här finns våra blanketter för ansökan och fullmakt. För att förenkla för alla parter har vi tagit fram en Excel-fil som du kan använda för att mata in uppgifter och som beräknar merkostnadens storlek.

Ansökningar om sjuklön skickas till:

Umeå kommun
Helena Holmlund
Box 3045
903 02 Umeå

Ansökan om sjuklön

Mall för sjuklöneredovisning från externa utförare
(Excel, uppdaterad 2019-05-03)

Fullmakt sjuklön, vikarie

Kontakt

Helena Holmlund
verksamhetsassistent
090-16 17 69
mejl