Startsida Umeå kommun

Tillgänglighet i offentlig miljö

I offentlig miljö och allmän plats finns det alltför ofta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Hindren består både av svårigheter för rörelsehindrade när det gäller nivåskillnader, markbeläggningar och trottoarkanter och av svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt. Men även andra grupper kan ha stor nytta av att den fysiska miljön blir tillgängligare och mer användbar.

Samhället är alla invånares gemensamma mötesplats. Det är här vi går i skolan, arbetar och ägnar oss åt våra fritidsintressen. Samhället är vårt gemensamma ansvar. Hur tillgängligt ett samhälle är avgörs helt av hur och vilka möjligheter vi som invånare har att utöva våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Användbart är ett samhälle som inte ställer upp hinder och där alla kan delta på sina villkor.

Tillgänglighet och demokrati

  • Tillgänglighet är en demokratifråga
  • Tillgänglighet måste alltid utgöra första valet
  • Kostnader uppstår där man inte har beaktat tillgängligheten från början
  • Grundprincip är ansvars- och finansieringsprincipen
  • Kostnader för tillgänglighet ska finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus