Startsida Umeå kommun

Avgift för hemtjänst

Du betalar en avgift för den hjälp du beviljas. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). För mer information ta kontakt med avgiftsenheten.

Betalning

Fakturor skickas ut i efterskott och ska betalas den sista samma månad. Vid
betalningspåminnelse tas en avgift ut enligt räntelagen. Socialtjänsten erbjuder
möjlighet att betala via autogiro.

Om du är bortrest eller är inlagd på sjukhus mer än 30 dagar debiteras igen avgift. Din hemtjänstutförare rapporterar in uppehållet.

Vid varje årsskifte sker en omprövning av dina avgifter. Beroende på förändringar av din inkomst samt förändringar av basbelopp, skattebestämmelser med mera så kan din avgift förändras. Vid basbeloppsförändring skickas inget avgiftsbeslut ut automatiskt.

Rätt att överklaga

Ett beslut om avgift kan överklagas, till exempel om du är missnöjd med avgiftens storlek, det sätt som socialtjänsten har räknat fram ditt avgiftsutrymme och/eller förbehållsbelopp. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en utförlig anvisning på hur du överklagar. Att överklaga är kostnadsfritt.