Startsida Umeå kommun

Öppenvård vid alkohol- eller drogproblematik, Bryggans öppenvård

Vill du förändra din livssituation gällande beroende? Vi kan hjälpa dig med motivation att bli nykter/drogfri/spelfri eller stötta dig att bibehålla din nykterhet/drogfrihet/spelfrihet.

Bryggans öppenvård riktar sig till dig som är över 18 år. Du som är inne i ett aktivt missbruk, har någon form av medicinering eller är inskriven i LARO-programmet (läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende) är också välkommen.

Metoder vi arbetar med:

Individuella samtal enligt motiverande intervju (MI)

Du träffar oss i samtal som handlar om att öka din motivation till förändring och att tro på din egen förmåga att klara av att göra förändringen. Det huvudsakliga målet är att öka den egna viljan och att hitta den egna inre motivationen till förändring. Detta sker under 3–5 samtal.

Program för haschavvänjning (HAP)

I HAP stöttar vi dig i avtändningen från drogen. Vi möter dig i ditt avvänjningsskede från haschet. Vi går igenom de kognitiva förmågorna som haschet eventuellt har satt ner. HAP är 18 träffar och pågår cirka 6 veckor. Samtalen med dig sker individuellt.

Återfallsprevention (ÅP) i grupp eller individuellt

Du får lära dig färdigheter som du kan använda för att inte återfalla i ditt problembeteende.

Återfallsprevention handlar om:

 • Att öka din förmåga att känna igen dina risksituationer för återfall.
 • Att bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av problembeteendet.
 • Att bli bättre på att undvika risksituationer för återfall eller att hantera dessa.
 • Att hitta alternativ till problembeteendet.

Kursen ges antingen i grupp eller individuellt. I grupp träffas vi 8 gånger och individuellt 10 gånger.

Community Reinforcement Approach (CRA)

CRA är en manualbaserad metod för missbruksbehandling som baseras på kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal (MI).

Metoden handlar om:

 • Att ge verktyg för att bibehålla nykter- och drogfrihet.
 • Att öva på att förstå vilka ”triggers” i miljön som påverkar missbruksbeteendet.
 • Att bli bättre på problemlösning.
 • Att öka de sociala färdigheterna.

Behandlingen är cirka 20 träffar under 6–9 månader.

Till spelfriheten -kognitiv beteendeterapi vid spelberoende

Till spelfriheten handlar om:

 • Att skapa ett realistiskt tänkande om spel.
 • Att hantera suget efter spel
 • Att öva på kommunikationsfärdigheter.
 • Att förebygga återfall.
 • Att hitta alternativ till det som spelandet ger.
 • Att hitta alternativ till det som spelandet tar.

Behandlingen är 12 träffar en gång/vecka.

Community Reinforcement And family Training (CRAFT)

CRAFT är en kommunikationsstil och ett förhållningssätt som bedrivs i grupp. Huvudmålen är att:

 • Förbättra den anhöriges välmående.
 • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
 • Minska/eliminera den närståendes beroende
 • Engagera närstående att påbörja behandling.

Träffarna sker en gång/vecka under 10 veckor.

Kontakt

För att komma till Bryggans öppenvård måste du kontakta en socialsekreterare.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om stöd

Bryggans öppenvård
Hagaplan 1
090-16 53 41

Stina: 070-370 53 37
Anna: 070-677 53 49
Susanne: 070-570 94 15

bryggansoppenvard@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus