Startsida Umeå kommun

Stöd vid psykisk ohälsa och missbruk, Dubbeldiagnosteamet

DD-teamet ger stöd och behandling till vuxna som har en psykiatrisk problematik kombinerad med alkohol och/eller drogmissbruk, så kallad dubbediagnos.

DD-teamet vill ge personer med dubbeldiagnos och stort vårdbehov förutsättningar att hitta vägar till förändring och förbättrad livssituation.

Teamet arbetar med klienten i centrum och utgår ifrån dennes behov och resurser. Arbetet är långsiktigt och bygger på relation, motivation, förändringsarbete samt eftervård.

Det direkta arbetet består till stor del av samtal, färdighetsträning samt personligt stöd i vardagen. DD-teamet samordnar resurser runt personen, såväl i form av andra vårdaktörer och/eller myndigheter som från det sociala nätverket. Stödinsatserna syftar till att personen ska utveckla sina förmågor och minska en destruktiv livsstil.

Inskrivningstiden i DD-teamet är individuell.

Kontakt

DD-teamet
090-16 36 93
mejl

Hovrättsgatan 3
903 25 Umeå

För att komma till DD-teamet måste du kontakta en socialsekreterare.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om stöd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.