Startsida Umeå kommun

Stöd vid psykisk ohälsa och missbruk, Dubbeldiagnosteamet

DD-teamet ger stöd och behandling till vuxna som har en psykiatrisk problematik kombinerad med alkohol och/eller drogmissbruk, så kallad dubbediagnos.

DD-teamet vill ge personer med dubbeldiagnos och stort vårdbehov förutsättningar att hitta vägar till förändring och förbättrad livssituation.

Teamet arbetar med klienten i centrum och utgår ifrån dennes behov och resurser. Arbetet är långsiktigt och bygger på relation, motivation, förändringsarbete samt eftervård.

Det direkta arbetet består till stor del av samtal, färdighetsträning samt personligt stöd i vardagen. DD-teamet samordnar resurser runt personen, såväl i form av andra vårdaktörer och/eller myndigheter som från det sociala nätverket. Stödinsatserna syftar till att personen ska utveckla sina förmågor och minska en destruktiv livsstil.

Inskrivningstiden i DD-teamet är individuell.

Kontakt

DD-teamet
090-16 36 93
ddteamet@umea.se

Hovrättsgatan 3
903 25 Umeå

För att komma till DD-teamet måste du kontakta en socialsekreterare.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om stöd

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus