Startsida Umeå kommun

Ilska och utbrott

Ilska och utbrott kan ha många olika orsaker, till exempel fysisk rädsla för andra, otrygg hemmiljö, inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar, beteendestörningar och psykiska trauman.

Ilska och utbrott kan vara ett uttryck för att man blir missförstådd eller har vissa outvecklade färdigheter. Kanske man blir väldigt arg i vissa situationer, till exempel när man inte förstår vad man ska göra och vad som förväntas.

Stöd och hjälp

Som barn eller ung kan man kontakta hälsocentralen eller skolans elevhälsa. För barn över 16 år finns Ungdomshälsan.

Är man förälder och orolig för ett barn som är 0-6 år kan man också vända sig direkt till barnavårdscentralen. Barn i förskolan som kan behöva stödinsatser ansvarar förskolechefen för att utreda.

Stöd i skolan

Skolan ska försöka att ta reda på orsaken bakom ett beteende. I skolan ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som man behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Barn och elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Om du som elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i skolan ska du erbjudas stöd i form av extra anpassningar i undervisningen. Om du trots de extra anpassningarna ändå riskerar att inte nå kunskapsmålen har rektor skyldighet att utreda dina behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att du har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Kontakt

Om det finns oro för barn i förskola eller skola, ta kontakt med pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan.

Förskolor och skolor
(oavsett huvudman)

Elevhälsan i kommunala skolor

För kontakt med elevhälsan i fristående skolor, se skolans webbplats.

Hälso- och barnavårdscentraler (1177.se)

Ungdomsmottagning (1177.se)

Mer information