Startsida Umeå kommun

Stress

Som barn och ung­do­m kan du kän­na stress och oro på grund av många or­sa­ker, till ex­em­pel för att du vill accepteras av kam­ra­ter, upp­fyl­la oli­ka ide­al om ut­se­en­de el­ler per­son­lig­het, få höga be­tyg el­ler kom­ma in på rätt ut­bild­ning. Stress kan ock­så be­ro på en job­big si­tu­a­tion hem­ma el­ler svårigheter att kopp­la av från da­ta­spel el­ler so­ci­a­la me­di­er. Att ha va­rit med om sto­ra på­frest­ning­ar som krig och flykt från sitt hem­land el­ler döds­fall i fa­mil­jen kan ock­så le­da till stark stress.

Om du är stres­sad kan det vi­sa sig på många oli­ka sätt, till ex­em­pel ge­nom: ir­ri­ta­tion, ils­ka, oro, oför­måga till kon­cent­ra­tion, ner­vo­si­tet, hu­vud­värk el­ler magont.

Om du som elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i skolan ska du erbjudas stöd i form av extra anpassningar i undervisningen. Om du trots de extra anpassningarna ändå riskerar att inte nå kunskapsmålen har rektor skyldighet att utreda dina behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att du har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Hit kan du vända dig

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan:

Förskolor och skolor (oavsett huvudman)

Elevhälsan inom kommunen

Elevhälsa inom fristående skolor, se skolans webbplats

Ungdomshälsan

 

Om akut hjälp behövs:

Vänd dig hit när det är akut

Mer information