Startsida Umeå kommun

Förebygga våld och brott

Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i en stor stad. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Umeå kommuns verksamhet UmeBrå har ett uppdrag att förebygga våld och brott. I detta ingår bland annat att samordna och följa upp kommunens arbete mot våldsbejakande extremism, samt att skapa kännedom om den lokala problembilden.

Våldsförebyggande arbete

UmeBrås våldsförebyggande arbete är dels en del av det arbete vi gör inom konceptet Trygg krog, men vi arbetar också med tidiga insatser riktade till ungdomar i samarbete med fritidsgårdarna, skolorna och socialtjänsten.

Vi har ett genusperspektiv på vårt våldsförebyggande arbete, eftersom forskning visar att det är det mest effektiva sättet att förebygga våld. Vårt förebyggande arbete för att motverka våld handlar mycket om att utmana maskulinitetsnormen och vår vision är en kommun fri från våld.

Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet i övrigt är framförallt kopplat till ungdomsbrottslighet. Det är då vi kan förebygga att en ung person hamnar i en kriminell livsstil. Vi jobbar mot brott som narkotika, langning, nätrelaterad brottslighet och för att alkoholdebuten ska ske efter 18 års ålder.

Kriminella nätverk

UmeBrå arbetar aktivt för att förhindra att unga rekryteras in i kriminella nätverk. Där sker en bred samverkan med socialtjänsten, skolan, polisen och fritidsgårdar.

Insatser sker på både individuell och generell nivå. På generell nivå handlar det bland annat om utbildning till personal som möter unga i riskmiljöer, om trygghetsskapande insatser i bostadsområden samt att erbjuda roliga alternativ för unga på kvällar och helger.

Jag är orolig för någon i min omgivning, vart kan jag vända mig?

Du kan ringa till mottagningsenheten på socialtjänsten, telefon 090-16 10 02. Om personen går på en skola kan du vända dig till kuratorn som jobbar där.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus