Startsida Umeå kommun
Polis låter liten pojke testa hennes utrustning

Medborgarlöften 2019–2020

Umeå kommun och polisen tar vartannat år fram gemensamma medborgarlöften som ska öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom medborgardialoger tar man reda på vad Umeås invånare upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Öka tryggheten och minska brottsligheten

Mer tillgänglig polis.
Polisen lovar att eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende- och kontaktskapande med medborgarna i Umeå kommun.

  • Umeå kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer.
  • Umeå kommun och polisen lovar att vidta åtgärder mot prostitution samt motverka människohandel med sexuella ändamål i kommunen.
  • Umeå kommun och polisen ska fortsätta att arbeta tillsammans vid större ungdomsarrangemang och storhelger för ökad trygghet.

Trygg trafikmiljö

Polisen och kommunen lovar att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

  • Polisen tillsammans med Umeå kommun lovar att vid minst två tillfällen under året, vår och höst, genomföra särskilda trafik- och informationsinsatser riktade mot cyklister och gångtrafikanter. Inriktning under våren är trafikregler, förändringar i trafiklagstiftning och cykelhjälm. Inriktning under hösten är belysning och reflexer.
  • Polisen lovar att vid minst två tillfällen under året genomföra särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot trimmade mopeder och A-traktorer.
  • Umeå kommunen lovar att genomföra särskilda kampanjer såsom Kollvisionen samt erbjuda varje fjärdeklassare trafikutbildning via NTF.

Om medborgarlöften

Medborgarlöften ska öka tryggheten och minska brottsligheten, de är en del av styrningen av den nya polismyndigheten. Arbetsmodellen innebär fördjupad samverkan mellan polis och kommun. Varje år ska man tillsammans lyssna på invånare och ta reda på vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Utifrån den problembild som kommer fram formas konkreta aktiviteter, medborgarlöften, som polisen och kommunen tillsammans lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. Ibland behöver även andra aktörer medverka i arbetet. Det kan till exempel vara brottsofferjourer, kvinnojourer, fastighetsägare, näringslivet, idrottsrörelsen och frivilligorganisationer, som på ett eller annat sätt berörs.

Arbetet med medborgarlöften är en möjlighet för polisen och kommunen att fördjupa sin samverkan för ett tryggt samhälle. Redan i dag finns en samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis. Genom medborgarlöften har detta goda arbete möjlighet att stärkas ytterligare.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus