Startsida Umeå kommun

Umeå växer – tryggt och säkert

Uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar. Uppdraget leds av UmeBrå, Umeås brottsförebyggande råd, i tät samverkan med bland annat Polisen, Bostaden, civilsamhället och flera verksamheter inom Umeå kommun.

Fem fokusområden

Inom uppdraget genomförs aktiviteter utifrån fem fokusområden:

  • Förebygga droger och kriminell livsstil
  • Stärka föräldrar
  • Öka förutsättningar för en meningsfull fritid
  • Förebygga utanförskap
  • Utveckla samverkan

Ett urval av pågående aktiviteter

Utvärdering Umeå centrum för utärderingsstudier

Umeå kommun har beviljats maxbeloppet 250 000 kr från Brå för att tillsammans med Umeå universitet utvärdera uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert. Utvärderingen ska resultera i kunskap om hur uppdraget är tänkt att fungera i stort och hur logiskt sammanhållet det är, om de planerade insatserna för att uppnå målen är relevanta och rimliga, samt om det saknas insatser för ett eller flera mål. Kunskap kommer också att tas fram om två specifika insatsers ändamålsenlighet, hur insatserna genomförs och fungerar, om det finns behov av anpassning/förändring och hur insatserna fungerar efter eventuell förändring/anpassning.

Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

Under hösten 2018 har vi infört metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) på de nordöstra stadsdelarna. Vi samlar in information om tryggheten på områdena, ordningsstörningar, skadegörelse och ungdomsarrangemang varje månad från bibliotekarier, fältare, poliser, skolvaktmästare, fastighetsskötare, hemtjänstpersonal och kvartersvärdar. Därefter upprättar vi en samlad lägesbild mellan polisen, kommunen och AB Bostaden och andra fastighetsägare.

Effektiv samordning för trygghet går ut på att:

  • Följa händelser som påverkar tryggheten i områdena strukturerat.
  • Ge samma lägesbild till olika verksamheter. På avstämningsmötena bestämmer vi gemensamt vilka områden som behöver prioriteras.
  • Arbeta mot problemet med olika verktyg och infallsvinklar, till exempel ökad närvaro och social kontroll, riktade insatser och situationell prevention.
  • Motivera goda krafter i samhället att ge information om hot-spots var de kan förebygga bäst.

Människan bakom uniformen (MBU)

I januari börjar första gruppen i Människan bakom uniformen (MBU). MBU riktar sig till sig till unga mellan 15 och 20 år. Deltagarna får träffa polis, räddningstjänst och ambulanssjukvårdare för att lära sig mer om deras yrken under 9 veckor. De uniformsbärande yrkesgrupperna får i sin tur lära känna ungdomarna under kepsen. Efter avslutad termin kommer ungdomarna att kunna fortsätta som MBU-ambassadörer. MBU är ett samarbete mellan Umeå kommun, polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård där vi tillsammans arbetar förebyggande för och med ungdomar i Umeå, läs mer på www.umea.se/mbu.

Socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan (SSPF)

Syftet med SSPF är att arbeta gemensamt med förebyggande arbete och att fånga upp ungdomar med riskbeteende, till exempel barn och ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer. Vi använder oss av de resurser och arbetsmetoder som finns inom de verksamheter som ingår i SSPF-samverkan och eventuellt andra aktörer utifrån behov. Arbetet bygger på att vårdnadshavare eller personer som själva är över 18 år godkänner att aktörerna inom SSPF får samarbeta och utbyta information mellan varandra, gällande person för SSPF-insats. Metoden införs först på Ersboda för sedan kunna spridas till fler områden.

Satsning på utemiljön på Ersboda

En satsning på Ersbodas utemiljö med bland annat ett nytt hängställe för ungdomar, fler lekplatser, bättre belysning och odlingslådor för boende på området. Under hösten planeras också en ny konstgräsplan på området. Samverkan med Gator och parker, Fastighet, Fritid och Bostaden.

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper där polis och socialtjänst har samarbetat med ungdomar med risk för kriminell livsstil för att tillsammans kunna stötta familjerna och ungdomarna. Ett första prov har skett under våren och nästa steg är att bygga på samverkan med skolorna.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
Umeå kommun
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus