Startsida Umeå kommun

Risker i kommunen

Umeå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå.

Några exempel är

  • extremt väder
  • problem med dricksvatten och avlopp
  • strömavbrott
  • telestörningar
  • utsläpp av farliga ämnen.

I Umeå finns dessutom anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är

  • så kallade sevesoanläggningar* och andra typer av verksamheter som hanterar farliga varor eller ämnen i stor omfattning
  • dammar
  • flygplatser.

* anläggningar där det finns risk för kemikalieolyckor.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Umeå kommun arbetar fortlöpande med sin risk- och sårbarhetsanalys, och de risker som presenteras på dessa sidor är sådant som har uppmärksammats i det arbetet.