Startsida Umeå kommun

Stöd till barn som upplevt våld i nära relationer

Barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmiljö kan få hjälp och stöd via Centrum mot våld. Utredningar gällande barnet samordnas med personal från barn- och ungdomspsykiatri, socialsekreterare, polis och läkare.

Det psykiska och fysiska våld som sker i hemmet blir en del av barnens uppväxtmiljö. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Våldet blir en familjehemlighet och barnen berättar sällan för någon utomstående om sina upplevelser. Barnen kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Att utsätta barn för att uppleva våld i hemmet, är att jämställa med att utsätta barnet för fysiskt och/eller psykiskt våld.

Trappan – enskilda samtal

Barn som upplevt våld i nära relationer erbjuds bearbetande samtal. Riktar sig till barn i åldrarna 4–18 år. Syfte med samtalen är att ge kunskap om vanliga reaktioner när man upplevt våld, avlasta skuldkänslor, förbättra barnets/den ungas självkänsla, öka tilliten till vuxna och hjälp att lämna händelserna bakom sig. Trappan är en del av Centrum mot våld.

Samtalsstöd för barn som upplevt våld i nära relation (pdf)

Gruppverksamhet

Barn och ungdomar
I grupperna får barn och ungdomar 6-18 år träffa andra med liknande erfarenheter och sätta ord på sina tankar och känslor. På träffarna tas exempelvis våldets konsekvenser, våra sinnen och strategier upp.

Föräldrar
Som förälder erbjuds du att gå i parallell föräldragrupp samtidigt som ditt barn går i sin grupp. I gruppen får du möjlighet att lyfta frågor och tankar kring föräldrarollen samt utbyta erfarenheter med övriga gruppdeltagare. Målgruppen är icke våldsutövande förälder.

Deltagande

Deltagande i individuella samtal och i gruppverksamhet kräver inte någon social utredning eller remiss. Det innebär att du som förälder eller närstående direkt kan ta kontakt med verksamheten för att få stöd. Samtalen och gruppverksamheten inleds först när barnet är tryggat från den våldsrisk som tidigare fanns i barnets liv.

Kontakt

090-16 58 55
090-16 58 76
090-16 58 89

Mejla Trappan
trappan@umea.se

Definition

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Isdal, Per (2001)

Socialtjänsten hjälper dig

Koll på soc, information för dig som är ung och vill veta vad socialtjänsten gör

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-20

Sidans kortadress: www.umea.se/trappan