Startsida Umeå kommun
Vinterväghållning. Foto: Fredrik Larsson.

Vinterväghållning. Foto: Fredrik Larsson.

Besparingar för tekniska nämnden

Tekniska nämnden har beslutat om en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. En rad aktiviteter ska genomföras för att balansera underskottet på 43 miljoner kronor och för att hantera tillkommande uppgifter. Det kommer bland annat innebära en sänkt servicenivå till kommunens verksamheter avseende städning och IT-stöd samt en anpassad standard av vinterväghållningen.

Arbetet med att anpassa verksamheten till budgeterade medel pågår redan, en ny upphandling​ av vinterväghållning har påbörjats och ruttplaneringen trimmas. Nu förstärks det arbetet när handlingsplanen beslutats. Inför 2019 beslutades ett antal besparingar i verksamheten för att kunna överföra resurser till vinterväghållningen. Det beslutet innebar att 10 miljoner kronor frigjordes till vinterväghållning, men trots detta har underskottet fortsatt och ytterligare besparingar är nödvändiga.

– Det här är en nödvändig anpassning till budgetläget. Många kommuner och förvaltningar har liknande utmaningar och vi alla i kommunen måste hjälpas åt att anpassa vår verksamhet utifrån de resurser vi har, säger Lena Karlsson Engman, tekniska nämndens ordförande.

Tekniska nämndens verksamhet omfattar Gator och parker, Fastighet, Måltidsservice,
Städ- och verksamhetsservice samt IT. Nämnden har de senaste åren haft stora utmaningar med ökande kostnader, samtidigt ställs också allt större krav på verksamheten avseende vad verksamheten ska leverera. Tekniska nämndens prognos för året ligger idag på ett underskott på -43 miljoner kronor.

– Besparingen är omfattande, men den utgör cirka 3,5 procent av vår totala budget. Nämndens totala budget är 1,2 miljarder som vi ska använda på bästa sätt för att skapa en fungerande vardag för kommunens invånare, brukare, medarbetare och verksamheter, säger Lena Karlsson Engman.

Besparingsåtgärder

För att nå en budget i balans behövs en mängd aktiviteter, både större och mindre, vilket innebär anpassning av kvalitet och servicenivåer. Servicen till förvaltningarna anpassas och därutöver får alla verksamheter och avdelningar besparingskrav som beting i sin budget.

Snöröjningen en stor budgetpost som inte kan undgå besparingsprogrammet. I jämförelser med andra kommuner ligger Umeå kommuns kostnader för snöröjning per medborgare lägre än jämförbara kommuners.

Startkriterierna för plogning justeras i besparingsplanen. För att mildra effekterna av besparingarna kommer plogning och andra insatser anpassas utifrån snökonsistens och tid på dygnet. För att värna de hållbara färdsätten beslutades att kriterierna för plogning inte ändras mellan kl. 04–19 för gång och cykelvägar med prioritet 1. En viss översyn kommer att ske av plogkartan där kortare sträckor där alternativa sträckningar finns tas bort och den snöröjning som sker enbart för rekreation begränsas.

– Vi kommer även fortsättningsvis att hålla särskilt fokus på framkomlighet för de hållbara färdsätten, säger Lena Karlsson Engman.

Nämnden beslutade att en uppföljning av de nya kriterierna för vinterväghållning ska genomföras efter ett år, med särskilt fokus på hur medborgarna uppfattar framkomligheten på gång- och cykelbanorna.

Tekniska nämndens beslut förutsätter att samverkan genomförs med de fackliga organisationerna, innan genomförande av handlingsplanen kan påbörjas.

Vänsterpartiet och Centerpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090- 16 13 29
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se