Startsida Umeå kommun
Bild på snöslunga

Gator och cykelvägar ska snöröjas tidigare och snabbare

Startkriterier för snöröjning justeras ner och åtgärdstider ska kortas i samband med ny upphandling. De har tekniska nämnden beslutat.

– Den här snörika vintern har gjort det uppenbart att ambitionsnivån måste justeras för vinterväghållningen. När snöröjningen fungerar bra underlättas Umeåbornas vardag, men för det krävs både tid och pengar, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.

Högst prioriterade gator, gång- och cykelvägar ska börja röjas vid samma snödjup, men ska röjas på 1–2 timmar kortare tid än tidigare. Övriga gator, gång- och cykelvägar ska börja röjas vid 2–4 centimeter lägre snödjup och åtgärdstiden kortas också där med 1–2 timmar.

Vinterväghållning underlättar vardagen

Vinterväghållning är en samhällsviktig funktion som kräver en väl fungerande organisation, och en genomtänkt strategi för genomförande, där målet är en säker och miljövänlig trafikförsörjning till låg kostnad. Kvalitetsdeklarationens kriterier ska uppnås och därutöver ska en avvägning mellan nytta och kostnad ska göras. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ha en beredskap att åtgärda allt på en gång, då skattebetalarnas pengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

Grunden är att en gata och gång- och cykelväg ska vara framkomlig för trafik som den är avsedd för och undantag ska endast förekomma vid extrema väderförhållanden. Speciell hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter och för kollektivtrafik. Beredskap ska finnas att klara normala snöfall vilka definieras som klass 1-varning, vilket innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner, ska klaras inom rimlig åtgärdstid. Vid mer extremt väder kan gatornas framkomlighet begränsas.

Ökade kostnader 

Vinterväghållningen sker till stor del genom upphandlade entreprenörer men även i kommunens egen regi. De sänkta startkriterierna och de minskade åtgärdstiderna kommer innebära att kostnaderna ökar. Hur mycket kostnaden påverkas beror på många faktorer och ofta även på entreprenörens förutsättningar, till exempel möjlighet att samordna med andra arbeten.

Socialdemokraternas yrkande, som rörde ökad trafiksäkerhet vid skolor, bifölls av nämnden.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se