Startsida Umeå kommun

Många uppfyllda mål men ekonomiska utmaningar för tekniska nämnden

Tekniska nämnden summerar året 2018 med många väl genomförda projekt och en hel rad med uppfyllda mål – trots en ovanligt snörik vintersäsong och en het sommar. Ekonomin går fortfarande med underskott och en handlingsplan ska tas fram.

Det ovanligt intensiva vädret har varit en utmaning att hantera, såväl vinter som sommar, men på det stora hela har verksamheterna hanterat detta mycket bra.

– Tekniska nämnden har en god måluppfyllelse, men vi har också utmaningar som vi fortsätter att jobba med, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Tekniska nämndens verksamheter har åstadkommit en rad väl genomförda projekt:

Fastighet har driftsatt förskolepaviljonger på Berghem och Tomtebo, färdigställt ett gruppboende samt en ny förskola; Karusellen, med fyra avdelningar i Obbola. Ett flertal renoveringar har också färdigställts. På Maja Beskowskolan och Skärgårdsskolan fortsätter arbetet etappvis. Kommunens totala lokalyta är nu för första gången över en miljon kvadratmeter, en ökning med cirka 2 100 m².

Gator och parker klarade vinterperioden på ett bra sätt med, efter förutsättningarna, god framkomlighet som följd. För att stärka uthålligheten vid ihållande snöoväder och höja standarden främst för gående och cyklister har tekniska nämnden beslutat om nya kriterier för vinterväghållning. Detta innebär att plogningen startar tidigare och åtgärdstiderna kortats, fordonen är fler och kraven har skärpts på fordon och utrustning.

Arbetet med att lägga grunden för den digitala transformationen pågår, bland annat genom att IT under hösten genomför en utbildning för alla chefer. IT håller också på att ta fram ett utbildningsprogram för hela organisationen.

Måltidsservice ansvarar nu för all varm mat till vård- och omsorgsboenden vilket är en utökning med cirka 1000 portioner per dag och omfattar 55 avdelningar. Den totala minskningen för matsvinn uppfyller målsättningen och uppmättes till 14 procent, vilket innebär att vi har minskat från 41 gram per portion till 35,25 gram per portion. Det kan jämföras med ett nationellt snitt på 60 gram per portion.

Underskott på 47 miljoner kronor

Tekniska nämndens underskott för 2018 är –47 mnkr, att jämföra med en avvikelse på –35 mnkr för 2017. Årets resultat är ungefär i nivå med årets prognos.

Samtliga verksamheter inom tekniska nämnden uppvisar ett underskott. Den kalla och snörika vintern främst i början av året har orsakat avvikelser inom både Gator och parker (–14 mnkr) och Fastighet (–10 mnkr) i form av kostnader för snöröjning, halkbekämpning, avhjälpande underhåll och reparationer. IT har ett underskott på 10 mnkr, där licenskostnader utgör den största delen av kostnadsökningen.

Tekniska nämnden har uppdragit till förvaltningen att utreda och skapa en handlingsplan för en ekonomi i balans inom två år (inför verksamhetsåret 2021). Ett underlag till denna plan ska redovisas och diskuteras under våren och beslutas i två steg, i maj och september.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se