Startsida Umeå kommun

Minskad biltrafik på Rådhusesplanaden

För att kunna prioritera gående och cyklister i centrum och ge utrymme för mer stadsliv och fler uteserveringar behöver trafiken minska på Rådhusesplanaden. Därför inför kommunen förbud mot genomfartstrafik på sträckan Nygatan–Västra Norrlandsgatan, och gatuparkeringarna tas också bort, enligt beslut i tekniska nämnden. Det sker i samband med ombyggnaden som startar våren 2018.

Ombyggnaden sker i etapper. Under 2018 görs västra sidan på sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan samt en del av Västra Norrlandsgatan. Under 2018 kommer Vakin att förnya vatten- och avloppsledningar på hela sträckan mellan Skolgatan och Västra Norrlandsgatan, mestadels med grävningsfria metoder. År 2019 byggs den östra sidan av sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan om samt den västra sidan av sträckan Skolgatan-Nygatan.

Det finns flera orsaker till varför ombyggnaden görs just nu. Nya fastigheter byggs i kvarteret med nya verksamheter och nya behov. Det bedöms lämpligt att utveckla gatan samtidigt som huset färdigställs invändigt för att begränsa tiden för avstängningen. Vakins ledningar, de äldsta från 1930-talet, är i stort behov av att bytas ut. De breda trottoarerna ger fastighetsägarnas möjlighet att utveckla verksamheterna och förändringen har planerats tillsammans med fastighetsägarna.

Genomfartsförbud på sträckan Nygatan–Västra Norrlandsgatan

Genomfartsförbudet gäller på sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan. Varuleveranser till butiker och verksamheter utmed sträckan kommer även fortsättningsvis kunna ske via Rådhusesplanaden. Genom att minimera motorfordonstrafiken skapas en lugnare plats med lägre ljudnivå och ett trivsammare stadsrum.

I februari i år godkände tekniska nämnden den trafikutredning som genomförts. Den stöder visionen att Rådhusesplanaden på lång sikt kan bli bilfri i nord-sydlig riktning.

Ett attraktivt och tillgängligt stråk in mot centrum

Umeå kommuns översiktsplanen säger att Rådhusesplanaden successivt ska utvecklas till ett centrumstråk och att gatan är utpekad som en del av huvudvägnätet för gående och cyklister. Redan i dag används sträckan mer av gående och cyklister än bilister. Genom att minimera biltrafiken blir framkomligheten bra för både gående och cyklister och tillgängligheten blir bra för personer med funktionhinder. Handikapparkeringar kommer att finnas i anslutning till området.

Rådhusesplanaden får samma upplägg som i kvarteren närmast Rådhustorget. Det blir en grönskande, tillgänglig och trygg plats mitt i centrum. Några ytor blir öppnare för att göra det möjligt för näringsidkarna att skapa aktiviteter. Stor vikt har lagts vid att skapa trygga miljöer som har en god tillgänglighet. Parkremsan ingår också i ombyggnaden och har samma koncept, men det blir lite olika innehåll.

Rådhusesplanaden är en central kvalitet för Umeå

Umeås mittaxel, det vill säga från Järnvägsstationen via Rådhusesplanaden, Rådhustorget och ända till Rådhusparkens möte med älven är en unik stadsmiljö. Rådhusesplanaden är kulturmiljö av riksintresse vilket ställer extra höga krav på att dess kvaliteter tas tillvara och bidrar till utvecklingen av centrala Umeå på ett bra sätt. Den breda esplanaden med sitt gröna parkstråk i mitten har alla förutsättningar att bli en livfull paradgata med såväl prunkande rabatter som mysiga uteserveringar.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Anna Flatholm
projektchef
090-16 14 44
070-334 61 44
anna.flatholm@umea.se