Startsida Umeå kommun
Bild på vintercyklist

Några lågtrafikerade gång- och cykelvägar snöröjs inte i vinter

Några gång- och cykelvägar som används lite och har närliggande alternativ, till exempel på andra sidan gatan, kommer inte att snöröjas i vinter. Det är en åtgärd för att spara pengar och nå en budget i balans.

Under flera år har vinterväghållningen kostat mer än vad som funnits utrymme för i budget. Underskottet har därför fortsatt att öka och ytterligare besparingar är nödvändiga. Tekniska nämnden har därför beslutat att spara på flera sätt och det innebär att service och kvalitet måste anpassas. De här är en av de åtgärderna som genomförs.

Vi ser årligen över cykelvägnätet och ändrar underhållet när det behövs. Det prioriterade cykelstråket på Tomtebo har till exempel flyttats så att det går centralt genom bostadsområdet istället för i utkanten längs Tomtebovägen.

Vi fokuserar också i fortsättningen på att det ska vara lätt att ta sig fram i trafiken även på vintern, i första hand med hållbara färdsätt som cykel och buss. Pengar och resurser ska användas effektivt för att vardagen ska fungera för dig och andra invånare.

Vill du läsa mer om vinterväghållning och se kartor över prioriterade gång- och cykelvägar och gator kan du göra det på www.umea.se/vinter

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
Umeå kommun
per.hilmersson@umea.se

Björn Näsström
gatuingenjör
090-16 53 97
Umeå kommun
bjorn.nasstrom@umea.se