Startsida Umeå kommun

Nya avgifter och taxor på förslag

Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att ändra en del taxor och avgifter och att dessa ska räknas upp årligen enligt SCB:s konsumentprisindex. De ändrade taxorna och avgifterna gäller grävtillstånd, kajplatser och torghandel.

26 februari 2015 beslutade tekniska nämnden att ändra taxor och avgifter för att hyra offentlig plats. Där igenom genomfördes en omfattande förändring av de taxor som Gator och parker tillämpar vid markupplåtelser och torghandel. Nu har en ny översyn skett där taxan justeras.

I fråga om torghandelsplatserna ska den generella prisnivån bibehållas, men det finns ett behov av att justera torghandelstaxans beräkningsgrund.

Vissa taxor oförändrade under lång tid

Vissa taxor reviderades inte år 2015 och har förblivit oförändrade under lång tid vilket lett fram till ett behov att i dagsläget revidera taxor för grävtillstånd och kajplatser. När det gäller grävtillstånden har priserna stått nästintill oförändrade i snart 20 år, vilket lett till att Umeå kommuns taxor är långt ifrån jämförbara kommuners taxor.

Ny prismodell för kajplatser

Angående kajplatserna har det framkommit ett ökat intresse för att bedriva näringsverksamhet på kommunens vatten. Samtidigt har kritik lyfts mot nuvarande prissättning av kajplatserna som inte beaktar ytan på vatten. För att komma tillrätta med problemet föreslogs en ny prismodell för kajplatserna baserad på den yta som används istället för ett fast pris per kajplats.

Fördelar som de samlade förslagen innebär är ett rättvisare och mer förutsägbart uttagande av taxor och ökad framkomlighet i trafiken. De förenklade taxorna innebär också tidsbesparingar i handläggning och högre intäkter för kommunen.

Tekniska nämnden beslutade att återremittera ärendet avseende markupplåtelser för bygg och renovering, med önskemål om ett tydligare incitament för successiv avetablering, samt ett krav på framkomlighetsåtgärder där så är möjligt. Förslaget i övrigt, på förändrade taxor och avgifter, går nu till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Nya taxor och avgifter 2020

Taxorna och avgifterna räknas upp årligen efter Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI) med basmånad oktober 2014 = 314,02 enheter

Grävtillstånd

Grävtillståndstaxa: 1 200 kr

Vitesbelopp för grävning utan tillstånd: 20 000 kr

Vitesbelopp för akuta grävningar som inte anmäls i efterhand: 10 000 kr

Besiktningstaxa 800 kr

Kajplatser

Kajplats: 1 kr/m²/dygn

Torghandel

Fast torghandelsplats: 97 kr/dygn

Tillfällig torghandelsplats: 144 kr/dygn

Kontakt

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
tekniska nämnden
072-536 12 52
annakarin.sjolander@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se