Startsida Umeå kommun

Områden för datumparkering och parkeringsförbud ändras

Under vintern 2020 kommer Obbola att få datumparkeringsområde med tiderna kl. 00–16. För att göra det tydligt för trafikanter kommer det befintliga parkeringsförbudsområden i centrala Umeå att upphävas hösten 2020 och ersättas med ett antal mindre parkeringsförbudsområden.

Nytt datumparkeringsområde Obbola kl. 00–16

I dagsläget finns det inga särskilda parkeringsregleringar i Obbola. Gator och parker ser ett ökat behov av ett sådant införande då det i allt större utsträckning står bilar längs gatorna. Införande av datumparkering ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs gatorna. En utvärdering kommer att genomföras under våren/sommaren 2020.

Idag har befintligt datumparkeringsområde inom Umeå tätort ett tidsfönster mellan 00–08. Tanken med nu gällande tider för datumparkeringsområde var att underlätta för drift och underhåll. Dagens drift och underhåll inte är styrd till denna tid utan utförs under natten och även på dagtid (främst efterarbeten dagtid, till exempel isrivning).

– Att testa en ny modell för att minska störningen när gatorna behöver isrivas känns positivt, säger Anna-Karin Sjölander, vice ordförande, tekniska nämnden.

Gator och parker vill undersöka om ändring av tiden för datumparkering från 00–08 till 00–16 underlättar för drift och underhåll. Detta skulle i sin tur leda till en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i och med att tid för efterarbeten skulle finnas. I Obbola kommer tidsfönstret att vara 00–16.

Se figur 1 för geografisk avgränsning i Obbola

Dela upp befintliga parkeringsförbudsområden i mindre områden

I dialog med polisen har synpunkter framförts kring Umeå kommuns geografiskt stora parkeringsförbudsområden. Polisen upplever problem vid motiveringar till överklaganden. Befintliga områden är stora, som bilist kan du färdas inom ett och samma område flera dagar utan att passera ett områdesmärke. Det bidrar till en otydlig reglering och kan på så sätt leda till missförstånd. Förslaget förenklar för bilist, parkeringsvakt och därmed också polis.

Se figur 2 för nuvarande uppdelning

Se figur 3 förslag på ny uppdelning av parkeringsförbudsområden

Inom Marieområdena täcks stora delar av gatunätet av huvudleder, vilket innebär att det är förbjudet att parkera på de flesta gator även utan ett parkeringsförbudsområde. Gator och parker föreslår därför att inte besluta om något nytt område som rör Marie-områdena utan i stället skapa ett mindre område vid Bräntbergsskolan samt komplettera med lokala parkeringsförbud på sträckor som kan vara problematiska. Detta kommer i praktiken innebära att det är parkeringsförbud på samma ställen som idag. Skillnaden blir att det blir enklare för trafikanterna att uppmärksamma och förstå förbudet. Principen som utgjort grunden vid den nya uppdelningen är att huvudleder används som naturliga avgränsningar då det redan idag råder parkeringsförbud längs dem.

Kontakt

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
tekniska nämnden
072-536 12 52
annakarin.sjolander@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Lisa Persson
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 13 72
lisa.persson.2@umea.se

Jonas Sörlén
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 53 52
jonas.sorlen@umea.se

Mer information