Startsida Umeå kommun
Rådhusparken

Allmänt

Detaljplanelagd mark som utpekas som park/plantering/natur i Umeå kommuns Parkkarta samt träd som står på ovan nämnd yta eller på allmän platsmark/gatumark förvaltas av Gator och parker. Skötsel av dessa ytor görs utifrån olika driftområden där de centrala områdena förvaltas av egen personal medan övriga driftområden förvaltas av upphandlade entreprenörer. Gator och Parker använder sig av en parkskötselbeskrivning för utförande av skötsel samt prissättning i upphandlade områden.

Krav

I Umeå, björkarnas stad spelar björkarna en viktig roll. Björken som stadsträd och varumärke för stadens gator och parker ska därför visas särkskild hänsyn och ges särskild omsorg och utrymme i stadsrummet, se Park och naturmark – Träd.

Åtgärder som berör och påverkar stadsbilden och stadens offentliga rum ska utgå från följande målsättningar, i enlighet med program för Umeås offentliga rum;

  • Umeås ursprung, själ och identitet ska vårdas och årstidväxlingarna tas tillvara.
  • Umeås offentliga rum ska kännetecknas av god tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och mångfald.
  • Umeås offentliga rum ska präglas av förebildlighet och professionalism vad gäller utformning och gestaltning.

Därför är gestaltningen i varje ny projektering är viktig. Att ta tillvara på platsens egenskaper och naturliga förutsättningar ska vara utgångspunkten. Gestaltningen ska därefter stärka och lyfta plantsens funktioner och skapa sociala och estetiska mervärden. 

Platsens placering i staden, dess roll i sammanhanget och helheten ska beaktas. Platsens förhållande till övergripande grönstruktur ska också beaktas så att befintliga gröna länkar mellan olika parkområden förstärks, eller nyskapas.

Hänsyn ska tas till arbetsmiljön för de som utför skötsel på grönytor. Återkommande skötselmoment som trimning, beskärning, ogräsrensning, krattning, målningsarbete etc. ska kunna utföras utan problem.

Projektering ska anpassas till gällande skötselnivåer beskrivna i Gator och parkers parkskötselbeskrivning. Parkskötselbeskrivningen ska användas som ett tillägg i tekniska beskrivningar både kring skötsel under färdigställande skötsel, under garantitiden och vid upprättande av skötselplaner, driftbudget etc. När parkskötselbeskrivningen används i mängdbeskrivning den anpassas utifrån gällande projekt genom att koder (rubriker) som inte aktuella i projektet ska sättas inom parantes. Om det i aktuellt projekt exempelvis inte ingår perennplantering ska koder gällande perenner sättas inom parantes.

Kontroll av garantiskötsel för grönytor ska ske 3 ggr/växtsäsong.

Riktlinjer

Vid nybyggnation eller större ombyggnation av park/grönytor/lekplats bör en:

  • skötselplan för skötsel av utrustning och vegetation samt för dagvattenhantering upprättas. Där ska bland annat uppgifter som växtlistor, utrustningslistor med artikelnummer leverantör, monteringsanvisningar, ytbehandling, tillvägagångssätt för rensning av diken, kontroll av infiltrationsbrunnar etc. uppges.
  • grov uppskattning av driftkostnader göras i ett tidigt skede.
  • plan för dränering och dagvattenhantering upprättas. I dagvattenplanen ska frågor behandlas som hanterar huruvida lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske genom öppna dagvattenlösningar, infiltration, hantering genom täckdikning eller om hanteringen av dagvatten ska lösas på annat sätt samt hur brunnslägen ska ligga i förhållande till gräs- och planteringsytor.

Miljöaspekter bör vägas in vid val av material, växlighet, och utrustning. Material och varor som har lång livslängd och kan återvinnas bör prioriteras. Material och varor utan miljöfarligt innehåll bör prioriteras. Material och utrustning som utvinns och tillverkas lokalt i närområdet/Sverige bör tas upp till diskussion.

Sidansvarig

Carola Rubinsson
carola.rubinsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Skriv ut ur handboken
Teknisk handbok i pdf-format