Startsida Umeå kommun
Cyklist

Ordlista

Efterarbeta = arbete som krävs efter plogning för att öka trafiksäkerheten, till exempel ta bort snöhögar som skymmer sikten

Isriva = packad snö tas bort från gator och gång- och cykelvägar, infart till fastigheter öppnas upp

Ploga = lös snö tas bort från gator och gång- och cykelvägar, inga infarter öppnas vid plogning

Prio 1-gator =  buss- och huvudgator, centrum och östra och västra stadsdelarna

Prio 2-gator = lokalgator

Prio 1-gång- och cykelvägar = huvudstråk från stadsdelar in mot centrum

Prio 2-gång- och cykelvägar = övriga gång- och cykelvägar

Snöutlasta = lasta och frakta bort snö från prio 1-gator

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.