Startsida Umeå kommun

Prioriterade gator, gång- och cykelvägar

Det är ur kostnadssynpunkt inte rimligt att kommunen ska ha resurser att omedelbart snöröja de kommunala gatorna i hela tätorten samtidigt. Därför finns ett prioriterat vägnät som t ex omfattar buss- och huvudgator, centrum samt de östra och västra stadsdelarna.

På samma sätt prioriteras de kommunala gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst. Cyklister och gående bör söka sig till dessa stråk under vinterperioden.

Varje år görs en översyn av detta vägnät.

Ansvar för väghållning

Umeå kommun, Gator och parker ansvar för och sköter kommunala gator och gång- och cykelvägar inom Umeå kommun, se karta Ansvar för väghållning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.