Startsida Umeå kommun
Vinter i staden

Startkriterier för snöröjning

Grunden för vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gator samt gång- och cykelvägar. Undantag får endast förekomma vid extrema väderförhållanden.

Uppdraget är att utifrån fastställda ramar och rutiner planera en så effektiv vinterväghållning som möjligt. Det tar tid att ploga alla gator och gång- och cykelvägar. Därför finns en prioriteringsordning för att det ska finnas ett alternativ som åtgärdas snabbt och håller högre standard.

För att utföra snöröjning och halkbekämpning har kommunen ansvarskännande och duktig personal som tillsammans med entreprenörerna ibland måste arbeta under svåra väderförhållanden och under sena kvällar och tidiga morgnar.

Då påbörjas snöröjning och åtgärdstid

Som grundregel kallas det ut plogning vid nedanstående snödjup. Beroende på aktuell väderprognos kan snödjupet för att kalla ut plogning variera.

  • Prioriterade gator, bussgator, huvudgator och centrala staden: ska plogas vid 4-6 cm och ska vara plogat inom 5 timmar.
  • Lokalgator (bostadsområden): ska plogas vid 6-10 cm och vara plogade inom 8 timmar.
  • Prioriterade huvudstråk gång- och cykelvägar samt trottoarer: ska plogas vid 3-5 cm och vara plogade inom 5 timmar.
  • Övriga gång- och cykelvägar samt trottoarer ska plogas vid 5-8 cm och vara plogade inom 8 timmar.
  • Halkbekämpning utförs på prioriterade gator och gång- och cykelvägar samt trottoarer i förebyggande syfte.
  • Halkbekämpning utförs på övriga gator och gång- och cykelvägar samt trottoarer när halka uppstår.

Om snöfallet är kraftigt och det fortsätter att snöa länge kan det vara nödvändigt att börja om direkt med de prioriterade gatorna och gång- och cykelvägarna. Då kan det dröja ganska lång tid innan snöröjning sker på gator och gång- och cykelvägar som inte är prioriterade.