Startsida Umeå kommun

Gatunamnskyltar och nummerskyltar

Fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren (där fastigheten upplåts med tomträtt) har vissa regler att ta hänsyn till när det gäller adresskyltar.

Gatunamnskyltar
Skyltar med gatans eller den allmänna platsens namn, ska alltid finnas där gata korsar gata eller där gata utmynnar i gata, allmän väg eller i annan allmän plats. Detta gäller även där kvarter eller tomt gränsar mot allmän plats vid gata.

Umeå kommun, Gator och parker ansvarar för inköp och uppsättning av gatunamnskyltar på de gator kommunen är väghållare. De ansvarar också för drift och underhåll av skyltarna.

Adressnummerskylt
Fastighet med adressnummer ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan skylt ska sättas upp på lämplig plats och höjd, vid fastighetens ingång eller infart. Den ska vara väl synlig från den gata, väg eller allmänna plats som adressnumret avser.

Fastighetsägaren köper in, sätter upp och ansvarar för att skylten underhålls och med lätthet kan läsas.

Namngivning och adressättning

Information om namngivning och adressättning

Bild, gatunamnskylt

Felanmälan gatunamnskylt

090-16 14 61
gatorochparker@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.