Startsida Umeå kommun

Vägarbete på kommunal mark

Offentlig plats används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. Dessa kan vara gator, parker etc, men även ledningar av olika slag.

Såväl gator som ledningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Trafiken ska flyta utan störningar liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar. Ibland leder kraven från olika intressenter till konflikter. För detta ändamål behövs bestämmelser för grävning i offentlig plats. Som markförvaltare kan Umeå kommun, Gator och parker erbjuda allmänheten väl fungerande stadsrum med gator, torg och parker för skilda användargrupper.

Tillstånd

För att få tillstånd att gräva i allmän platsmark måste det alltid finnas ett avtal för rätten att förlägga och bibehålla anläggning i offentlig plats. Beträffande allmän väg regleras tillståndsfrågorna i väglagen och avtal erfordras inte. Ledningsrätt kan i övrig offentlig plats också ersätta avtal. Därutöver ska den som avser att utföra grävningsarbete i offentlig plats söka tillstånd till grävningen av Umeå kommun, Gator och parker.

Kontakt

Växel: 090-16 10 00
gatorochparker@umea.se

Avvikelser vid möten eller utbildning kan förekomma.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-20

Sidans kortadress: www.umea.se/gravningstillstand