Startsida Umeå kommun
Avgifter

Avgifter

Se länk till höger, Beläggningsprislista.

​Trafikanordningsplan

Godkännande av trafikanordningsplan är avgiftsfri.

Återställningsarbeten i gatumark

Till grund för debitering ligger kommunens beläggningsprislista, se länk i högra spalten.

Återställningsarbeten i huvud- och bussgator

Vid återställning enligt Tekniska krav vid återställning av slitlager i offentlig plats, tekniska krav figur 2-7 debiteras för både första och andra återställningen vid första utförandet. Ersättning tas ut för standardsänkning och framtida underhållskostnader enligt fastställd prislista. Ersättning räknas på hela den återställda ytan.

Lokalgator, gång- och cykelvägar och gångbanor

Återställningen av slitlager sker i en etapp. Ersättning tas ut för standardsänkning och framtida underhållskostnader enligt fastställd prislista. Ersättning räknas på hela den återställda ytan.

Återställning i park och naturmark

Till grund för debitering ligger Samhällsbyggnads à-prislista för parkarbeten.

Träd och buskar, som inte kan bevaras eller skadas ska ersättas enligt gällande värderingsinstrument. Se återställningsprislista i höger kolumn.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.