Startsida Umeå kommun
Trafikanordningar

Trafikanordningar

Trafikanordningsplan

Om du behöver göra en avspärrning av gata eller trottoar måste arbetet planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare. Det ska också ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik. Gång-och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risker för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning som kan ha särskilt svårt att handskas med störningar.

Vi tillämpar SKR:s riktlinjer enligt Gatuarbete i tätort och den går att ladda ned gratis.

Ansökan görs via ISY Case

För att ansöka om Trafikanordningsplan använder du e-tjänsten ISY Case. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Här finns instruktioner för hur du gör ansökan via ISY Case.

Mer information
Kontakt

Gator och parker
Växel: 090-16 10 00
gatorochparker@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-27

Sidans kortadress: www.umea.se/trafikanordningsplan