Startsida Umeå kommun

Renmarkstorget i Umeå. Foto Fredrik Larsson.

Godstrafikprogram för Umeå centrum

I takt med att staden växer, dels i ytterområden men även genom förtätning av mer centrala delar, blir problematiken runt godsfrågan mer tydlig. Tanken med godstrafik­programmet för Umeå centrum är att beskriva situationen vad gäller gods i centrala Umeå och belysa vad som kan göras för att komma tillrätta med de problem och utmaningar som har identifierats.

Kontakt

Gator och parker
gatorochparker@umea.se
090-16 10 00

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-10-29

Sidans kortadress: www.umea.se/godstrafikprogram