Startsida Umeå kommun

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på gator och offentliga platser. Tillståndet gäller också i de flesta länder i EU.

Var gäller ett tillstånd?

 • På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad är parkering tillåten under 3 timmar, om inget annat angivits.
 • På del av gata, väg etc. som enligt lokala trafikföreskrifter har parkeringsförbud, tidsbegränsad parkering eller är gågata, dock under högst tre timmar. Parkering är tillåten enbart om man inte hindrar eller stör annan trafik.
 • All parkering ska ske enligt reglerna i trafikförordningen.
 • Tillståndet gäller inom hela EU. Här får du mer information:

Var gäller ett tillstånd inte?

Tillståndet gäller inte på bland annat följande platser:

 • På tomtmark – om inte ägaren har medgivit det.
 • Där det är förbjudet att stanna.
 • Inom 10 meter från gathörn, korsande cykelbana eller gångbana.
 • I zoner för viss verksamhet, till exempel lastzon, taxizon eller vändzon.
 • På hållplats för buss eller spårvagn.
 • På plats anvisad för viss trafikantgrupp, till exempel boende.
 • På plats anvisad för visst slag av fordon, till exempel buss.
 • På gårdsgata (parkering är där tillåten enbart på särskilt anordnad p-plats).

När måste man betala?

Parkeringsplats som är utmärkt med handikappsymbol och som är belägen på kommunmark är avgiftsfri inom Umeå kommun. I parkeringshusen betalar man avgift på alla platser. På tomtmark har fastighetsägaren rätt att avgiftsbelägga parkeringsplats utmärkt med handikappsymbol. Om så är fallet ska tilläggsskylt ”Avgift” finnas tillsammans med handikappsymbolen. 

Vad gäller när man parkerar?

Tillståndet är personligt och samma person kan inte beviljas parkeringstillstånd som både förare och passagerare samtidigt. Är tillståndet utfärdat till "förare i fordonet" gäller det endast när tillståndetshavaren är förare av fordonet. Är tillståndet utfärdat till "passagerare i fordonet" gäller det endast när tillståndshavaren medföljer som passagerare i fordonet.

Parkeringstillståndet är knutet till tillståndshavaren och inte fordonet. Tillståndet kan återkallas om förutsättningarna inte längre finns eller att tillståndet inte används enligt villkoren, exempelvis om det används av någon annan än tillståndshavaren.

Tillståndets sigill och rullstolssymbol ska placeras synligt i fordonets framruta för kontroll från utsidan. Tillståndet måste vara giltigt under hela perioden parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till Gator och parker, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En person med rörelsehinder, som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimliga gångavstånd från en parkeringsplats, kan beviljas tillstånd. För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna köra fram och efter nödvändig assistans lämna av en rörelsehindrad passagerare på resmålet och därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats. Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i trafikförordningen, 11 kap § 5. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Beslutande myndighet i Umeå är Tekniska nämnden. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare på delegation av Tekniska nämnden. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny skriftlig ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet. I de flesta fall ska även ett aktuellt läkarutlåtande bifogas till den nya ansökan. Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder, kan normalt inte få tillstånd.
 • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräcklig grund för tillstånd.
 • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett, anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd.
 • Enbart behov av att parkera på en bred plats, t.ex. på grund av svårighet att kliva in i och ut ur bilen, berättigar inte till parkeringstillstånd. 
 • Tillståndet är inte avsett för kortvariga besvär av rörelsehinder.
 • I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid bedömning av gångsträckan med bästa möjliga hjälpmedel inkl. vilopauser.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av parkeringstillståndet ska polisanmälas. Bekräftelsen på anmälan skickas till Umeå kommun, Gator och parker, 901 84 Umeå, som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i bilen annat än när tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det. I det fall förare har fått sitt körkort återkallat ska parkerkeringstillståndet återlämnas till kommunen.

Handikapparkeringar

På UPAB:s webb kan du läsa mer och titta på en karta över var handikapplatserna finns i Umeå.

Ska du bila i annan EU-land och behöver parkera?

Tillståndet gäller inom hela EU, olika regelverka kan råda. Gå in på länken nedan så får du mer information om vad som gäller i de olika länderna. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_sv.htm

Kontakt

Tillstånd färdtjänst,
parkeringstillstånd för rörelsehindrade
090-16 10 14
parkeringstillstand@umea.se

Telefontid

Måndag–torsdag klockan 10.00–11.00

Fredagar är telefonen stängd 

Övrig tid kontakta Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Postadress

Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Sidan har granskats 2020-01-20

Sidans kortadress: www.umea.se/parkeringstillstand