Startsida Umeå kommun

Information till intygskrivande läkare om parkeringstillstånd för funktionshindrade

Vem kan få parkeringstillstånd för funktionshindrade?

 • Parkeringstillstånd kan utfärdas för gravt rörelsehindrad person som anses lida av sådana utpräglade gångsvårigheter, att denne svårligen kan förflytta sig till och från fordon inom rimligt gångavstånd från allmän parkeringsplats.
 • För rörelsehindrad som inte själv kör bil utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns. Sådana skäl kan vara att den rörelsehindrade regelbundet behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet, samt har betydande gångsvårigheter. Förutom den väsentliga svårigheten att förflytta sig ska personen efter nödvändig assistans inte klara av att vänta på resmålet medan föraren parkerar på vanlig P-plats.

Exempel på vanlig praxis

 • Parkeringstillstånd kan endast utfärdas för personer som har en varaktig funktionsnedsättning (minst 6 månader) som påverkar gångförmågan negativt.
 • Bedömningen görs utifrån sökandes gångsträcka med bästa möjliga gånghjälpmedel.
 • Parkeringstillståndet är alltid tidsbegränsat utifrån individuell bedömning.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
 • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte ett parkeringstillstånd. 
 • Enbart behov av att parkera på en bred plats, t.ex. på grund av svårighet att kliva in i eller ut ur bilen, berättigar inte till parkeringstillstånd.
 • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett, är inte tillräckligt skäl för att bevilajs parkeringstillstånd.
 • Om rörelsehindrad passagerare efter nödvändig assistans kan lämnas på resans slutmål och där invänta medan föraren parkerar på vanlig P-plats beviljas inte parkeringstillstånd för passageraren.

Utfärdande av medicinskt utlåtande

Medicinskt utlåtande skall utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1981:25 (M)) för hälso- och sjukvårdspersonalen om avfattande av intyg mm. Intyg får aldrig avse en person som är närstående till intygsutfärdaren.

Vid utfärdande av läkarintyg ska läkaren beakta vad som anges i körkortslagen (1 998:488), 10 kap § 2: "Om en läkare vid undersökning finner att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha körkort skall läkaren anmäla detta till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. Innan någon anmälan görs skall läkaren underrätta körkortsinnehavaren. Anmälan behöver dock inte göras om det finns anledning anta att körkortsinnehavaren kommer att följa läkarens anvisning att föra körkortspliktigt fordon." Intyg ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1981:25) för hälso- och sjukvårdspersonalen om avfattande av intyg.

Utredningen

 • Bedömning av ansökan samt beslut görs av kommunens handläggare på delegation av Tekniska nämnden.
 • Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.
 • Ansökningsuppgifterna kommer att behandlas i vårt dataregister enligt de regler som finns i Personuppgiftslagen PUL (1998:204) samt Sekretesslagen SFS 2009:400, 26 kap 1§ 3.

Mer information

Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning finns i Svenska Kommunförbundets "Handbok om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade". Den kan beställas från Kommentus Förlag, ordertelefon 08-709 59 90 eller fax 08-19 24 10.

En ofullständigt ifylld blankett returneras för komplettering.

Kontakt

Tillstånd färdtjänst,
parkeringstillstånd för rörelsehindrade
090-16 10 14
parkeringstillstand@umea.se

Telefontid

Måndag–torsdag klockan 10.00–11.00

Fredagar är telefonen stängd 

Övrig tid kontakta Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Postadress

Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.