Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor om parkering

Här hittar du vanliga frågor och svar som rör parkering.

Varför är det parkeringsförbud?

Parkeringsförbudsområde har införts i områden där det har varit parkeringsproblem. Problemen har bland annat inneburit att gatudriften inte kunnat sköta sitt jobb. Till exempel kommer de inte fram med vinterväghållningsfordonen och kan inte ta bort snö och is. Det har lett till att många boende har kontaktat Umeå kommun för att de inte kunnat komma in/ut från sin fastighet pga. parkerade bilar och på grund av dålig snöröjning. Problemen har varit så stora i områdena har det inte gått att lösa med enstaka parkeringsförbud.

Var får man parkera?

I områden som inte ingår i parkeringsförbudsområde (länk) gäller datumparkering. För att göra det lättare att se var man får och inte får parkera har Umeå kommun tagit fram kartor som du hittar här: Till kartorna

Vad betyder parkeringsskyltarna?

Det kan du läsa mer om här: Exempel på skyltning

Vad innebär datumparkering?

Det kan du läsa mer om här: Datumparkering

Var ska mina handikappade gäster parkera?

Gäster med fysiska handikapp som har parkeringstillstånd för funktionshindrade har rätt att parkera under högst tre timmar där parkering är förbjuden. De kan alltså parkera var de vill även inom parkeringsförbudsområdet.
Gäster som inte har parkeringstillstånd för funktionshindrade måste använda anvisade parkeringsplatser. Det är dock tillåtet att stanna på gatan för att hämta/lämna.

Mina föräldrar är gamla och orkar inte gå till närmaste gatumarksparkering, var ska de parkera?

Se svaret på frågan ovan. Ett alternativ kan också vara att göra plats för föräldrarnas bil på uppfarten/din egen parkeringsplats den dag de kommer, kanske genom att flytta den egna bilen till gatumarksparkeringarna.

Jag har hemtjänst, var kan de parkera?

Hemtjänsten ska främst parkera på fastighetsmark och på anvisade gästparkeringar. I de fall det inte finns så kan gatuparkeringar användas (se karta). I vissa fall, så kallade ”trängande fall”, får hemtjänstpersonal parkera på gatan trots förbudet. Detta regleras i Trafikförordningen.

Vi har bara två gästparkeringar, var ska mina födelsedagsgäster parkera?

Om det är större tillställningar, t.ex. ett 50-års kalas, kan man kontakta kommunen för att få dispens från parkeringsförbudet. Ansökning görs vid varje tillfälle och är kostnadsfri. Handläggningstiden är fem arbetsdagar, förutsatt komplett ifylld ansökan. I ansökan ska ingå: datum, gatunamn och nr samt registreringsnummer. Vid större arrangemang med många gäster görs undantag från kravet på registreringsnummer. Den sökande får ett nummer som ska finnas på en lapp väl synlig i vindrutan på varje fordon. Skicka in din förfrågan till: gatorochparker@umea.se

Var får bussar parkera?

Upab har information om bussparkeringar i Umeå, Parkeringsplats för buss

Min bil ryms inte på garageuppfarten (den är för lång) är det ok att den delvis står på gång- och cykelbanan?

Nej, din bil ska parkeras på din fastighet den får inte sticka ut i gång- och cykelbanan.

Min bil ryms inte i garaget, vad ska jag göra?

Det finns två alternativ; bygg om garaget så att bilen ryms eller köp en mindre bil.

Jag använder garaget som förråd och ställer bilen på uppfarten, var ska mina gäster parkera?

Hur du väljer att använda ditt garage bestämmer du, men vi rekommenderar att använda garaget för det ändamål det är avsett, d.v.s. parkering. Har du inte plats för gästerna på din fastighet kan de parkera på Gatuparkering finns i enlighet med karta (länk).

Är det ok att dra en motorvärmarsladd till mina gästers parkerade bil på gatan?

Nej, det får man inte göra. Fotgängare kan skada sig genom att snubbla på sladden särskilt i mörker.

Hur många minuter får man stå med bil på gatan utanför huset utan att få P-bot?

Eftersom det är parkeringsförbud så finns inga exakta minuter. Man får parkera för av- och påstigning samt för av- och pålastning. Det ska då pågå någon aktivitet mellan bil och fastigheten.  Man får alltså inte avbryta lastningen för att skruva ihop eller packa ner saker.

Vad ligger bötesbeloppet på?

450 kronor kostar de om du parkerar…

 • Längre tid än tillåten/betald parkeringstid
 • Utan att erlägga avgift
 • Med ej synlig/läsbar parkeringsbiljett

650 kronor kostar det om du parkerar…

 • Utanför markerad plats
 • Utan synligt parkeringstillstånd
 • Utan giltigt parkeringstillstånd
 • På parkeringsplats för besökande
 • På förhyrd/reserverad plats
 • På parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag
 • Där det råder p-förbud
 • I zoner med p-förbud

900 kronor kostar det om du parkerar…

 • Utan särskilt p-tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade
 • På gångbana
 • Mot färdriktningen
 • På övergångsställe eller inom 10 m framför övergångsställe
 • I korsning eller inom 10 m från korsning
 • Där det är förbud att stanna eller parkera fordon

Hur arbetar kommunen med parkeringsfrågor?

Umeå kommun arbetar sedan några år tillbaka systematiskt med parkeringsfrågorna i kommunen. I översiktsplanen finns en parkeringsstrategi som bearbetas vidare i ett parkeringsprogram. Vid framtagandet av kommunens parkeringsprogram görs en genomgång av parkeringssituationen i kommunen. Arbetet görs av personer som arbetar med trafikplanering, gatudrift samt parkeringsövervakning för att få ett så heltäckande underlag som möjligt. Parkeringsprogrammet och vilka åtgärder som ska genomföras beslutas av tekniska nämnden.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus